Якісні десиканти за помірну ціну!

Десикація – невід’ємна частина технології вирощування сільськогосподарських культур або хімічне сушіння (пришвидшення дозрівання шляхом зменшення вмісту вологи). Це дозволяє провести збирання врожаю в оптимальні строки при несприятливих кліматичних умовах з найменшими якісними і кількісними втратами.

Десиканти – хімічні речовини, які викликають зневоднення тканин рослин і застосовуються для підсушування рослин на корені. Найчастіше десиканти використовують для підсушування рослин, тим самим прискорюючи і покращуючи рівномірність визрівання, що полегшує подальше збирання врожаю машинним методом.

Пропонуємо Десиканти для зернових, сої, бобових, ріпака, соняшника та інших. Тільки Робочі Препараты. Перевірена якість. Відправимо перевізниками. Остаточну та оптову ціну уточнюйте!

Ціну Ви можете  ЗАПИТАТИ! Орієнтовні роздрібні ціни на липень 2021р

Десикант Дикват ( дикват 150) – Хімагромаркетинг – 3 л/га

Десикант Диквалан ( дикват 150) – Дефенда – 3 л/га =  4,9$/л ≉134 грн/л

Десикант Батман ( дикват 150) – Дефенда – 3 л/га =  4,9$/л ≉134 грн/л

Десикант Альфа дикват ( дикват 150) – ALFA  – 3 л/га = 4,9$/л ≉134 грн/л

Десикант Скорпион ( дикват 150) – Нертус – 3 л/га = 5,9$/л ≉160 грн/л

Десикант Скорпион Форте (дикват дибромід, 280 г/л) – Нертус – 1,3-2 л/га л = 4,9$/л ≉260 грн/л

Десикант Регистан ( дикват 150) – АХТ – 3 л/га =

Десикант Десикант ( дикват 150) – Укравіт – 3 л/га =

Десикант Спека ( дикват 150) –Нопосон-Агро  – 3 л/га =

Десикант Самум Форте ( дикват дибромід, 374 г/л) – Terra Vita  – 1,2 л/га =

Десикант Реглон Супер ( дикват іон 150) – Сингента – 2,2 -3 л/га =

Десикант Реглон Ейр  – Сингента – 2,2 -3 л/га =

Десиканти часто дуже ефективні і важливі в несприятливих осінніх умовах, коли йдуть затяжні дощі та присутня підвищена вологість, а також щоб уникнути великих втрат при збиранні врожаю. У нашому інтернет-магазині Ви можете купити якісні десиканти , які відмінно зарекомендували себе в Україні і пройшли випробування в різних кліматичних поясах.

Обробку рекомендується проводити ввечері або вдень за умов хмарної погоди. У сонячну та жарку погоду десикація проходить швидко, але менш ефективно. Вранці обробляти не рекомендується в зв’язку з можлиим швидким випаровуванням та знесенням. Забороняється проводити обприскування при швидкості вітру більше 3-4 м/с.

Для підсилення дії десиканту та особливо при наявності лободи –  слід ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти  прилипачы на спиртовій основі (Тренд, Талант, Мачо…) або суміші з 15%-м роз­чи­ном кар­баміду, або додати 5-10 кг/га аміачної селітри або сульфат амонію. Слідкувати за кислотністью робочого розчину повинен бути рН < 6,5 оди­ниць).

Коли необхідно розпочинати десикацію

На соняшнику проводять десикацію при побурінні 75-85% кошиків, коли вологість насіння складає 25-30% за 11 днів до збирання врожаю. На сої – при побурінні 60% бобів в нижньому та середньому ярусі при вологості 25-30% за 10 днів до збирання врожаю. На ріпаку при 70% побурінні стручків при вологості 25-30% за 10 днів до збирання врожаю. Горох збирають у стислі строки протягом 2-3 днів, коли нижні  яруси бобів затвердіють. Якщо зволікати, боби розтріскуються і висипаються, а  зерно може бути уражене хворобами. Тому горох бажано обробити десикантами при побурінні 70-75% бобів за 2 тижні до збирання.
Вилив робочого розчину залежить від маси рослин, які потрібно обробити. Десикант має контактну дію, тому рослину необхідно повністю змочувати робочим розчином. При наземному обприскуванні від 150-400 л/га, при авіавнесенні 5-70 л/га.
При сильній забур’яненості посівів краще використовувати гербіциди суцільної дії на основі гліфосатів . Вони краще знищують вегетуючі бур’яни, та підсушують культуру. Але таке зерно не можна використовувати на насіння, можна втратити схожість. Термін дії ізопропіламінних гліфосатів 14-16 днів, а калійних 10-12 днів. Культурна рослина повинна мати зелені частини, щоб препарат потрапив у рослину. Гліфосати мають системну дію і з ними не потрібно виливати багато робочого розчину. Достатньо 100-200 л/га при наземному внесенні, і 25-50 л/га при авіавнесенні.

Таким чином десикація допоможе швидше розпочати збирання, збереже урожай від втрат, зменшить розповсюдження хвороб і суттєво знизить вологість зерна.

Також може бути цікавим: ДЕСИКАЦИЯ ПОСЕВОВ ПШЕНИЦЫ И ДРУГИХ ЗЕРНОВЫХ КОЛОСОВЫХ КУЛЬТУР

Які бувають різновиди десикантів ?

Для десикації використовують два види хімпрепаратів — препарати на основі диквату або гліфосату. Дія гліфосату та деквату відрізняється.
Диквати — контактні препарати, тобто «просушка» відбувається шляхом безпосереднього потрапляння препарату на рослину. Вони підсушують рослину, не потрапляючи на коріння. Дія дикватів швидка. Також вони зберігають властивості зерна, збільшують його олійність та класність.
Гліфосати — препарати системної дії. Потрапляючи на рослину, вони поступово висушують усі органи. Дія гліфосатів довготривала. Вона поширюється на кореневу та наземну частину рослини. Процес природного дозрівання культури при цьому не порушується. Застосування системних препаратів на посівах викликає неминуче зниження якості рослин лише у випадку недотримання регламенту обробки та норм витрат препарату.

Десикація гліфосатом знищує всі бур’яни на полі, можна збирати культуру через 10-21 день.
* Десикація гліфосатом эффективніша.
* Гліфосат може знизити схожість недозрілого зерна.
Десикація дикватом знищує лише надземну масу, можна збирати культуру на 3-5-й день залежно від норми.
*Десикація дикватом проводиться на чистих полях, де треба підсушити верхівки рослин,  або коли термін внесення гліфосатів був пропущений

Як приготувати розчин десиканту?

Під час ро­бо­ти із пре­па­ра­та­ми, при­зна­че­ни­ми для де­си­кації, важ­ли­во пра­виль­но виз­на­чи­ти терміни їхньо­го за­сто­су­ван­ня. Об­роб­ка у більш ранні терміни мо­же при­зве­с­ти до зни­жен­ня вро­жай­ності. Інтен­сивність про­це­су де­си­кації за­ле­жить від нор­ми ви­т­ра­ти пре­па­ратів, об­роб­лю­ва­ної куль­ту­ри, гу­с­то­ти сто­ян­ня рос­лин, засміче­ності посівів, по­год­них умов на мо­мент об­при­с­ку­ван­ня і після ньо­го. Збільшу­ва­ти нор­му ви­т­ра­ти пре­па­ратів доцільно зі збільшен­ням ли­ст­ко­вої по­верхні у куль­ту­ри за ви­со­кої засміче­ності посівів, в умо­вах ви­со­кої во­ло­гості, а та­кож за по­тре­би про­ве­ден­ня зби­ран­ня у стислі стро­ки. Ефек­тивність пре­па­ратів прак­тич­но не за­ле­жить від тем­пе­ра­тур­них умов.

Со­няч­на су­ха по­го­да швидкість де­си­кації при­ско­рює. Нор­ма ви­т­ра­ти ро­бо­чо­го роз­чи­ну має бу­ти до­стат­нь­ою для по­вно­го змо­чу­ван­ня усієї ли­ст­ко­вої по­верхні. Під час об­при­с­ку­ван­ня не мож­на до­пу­с­ка­ти стікан­ня ро­бо­чо­го роз­чи­ну з об­роб­лю­ва­ної по­верхні. Щоб уник­ну­ти стікан­ня пре­па­ра­ту з об­роб­ле­ної по­верхні, об­при­с­ку­ван­ня має бу­ти дрібно­кра­пель­ним. Після закінчен­ня робіт потрібно ре­тель­но про­ми­ти об­при­с­ку­вач і роз­пи­лю­вальні при­ст­рої від за­лишків пре­па­ратів.

Під час при­го­ту­ван­ня ро­бо­чої ріди­ни потрібно вра­хо­ву­ва­ти якість во­ди. Відо­мо, що якість во­ди під час при­го­ту­ван­ня ро­бо­чих роз­чинів пе­с­ти­цидів має ве­ли­ке зна­чен­ня і мо­же по-різно­му впли­ну­ти на ефек­тивність дії хімічних за­собів за­хи­с­ту рос­лин. У пев­них регіонах Ук­раїни вміст со­лей у воді та рівень рН не завжди є оп­ти­маль­ни­ми, тоб­то при­дат­ни­ми для при­го­ту­ван­ня ро­бо­чих роз­чинів пе­с­ти­цидів. У та­ко­му разі для поліпшен­ня во­ди, в якій роз­чи­ня­ти­муть пре­па­ра­ти (зо­к­ре­ма, за рН по­над 6,5 оди­ниць), до ро­бо­чо­го роз­чи­ну слід до­да­ва­ти відповідний сур­фак­тант, який сприяє підви­щен­ню йо­го якості та підси­лен­ню ефек­тив­ності дії пре­па­ратів.

Ро­бо­чий роз­чин го­ту­ють без­по­се­ред­ньо пе­ред об­при­с­ку­ван­ням. Для йо­го при­го­ту­ван­ня ви­ко­ри­с­то­ву­ють тільки чи­с­ту во­ду. Потрібно за­пов­ни­ти 1/2 ба­ка об­при­с­ку­ва­ча чи­с­тою во­дою, увімкну­ти мішал­ку, до­да­ти роз­ра­хо­ва­ну і відве­де­ну кількість пре­па­ра­ту і про­дов­жу­ва­ти за­пов­нен­ня ба­ка об­при­с­ку­ва­ча з од­но­ча­сним пе­ремішу­ван­ням. Про­дов­жу­ва­ти пе­ремішу­ван­ня слід і під час об­роб­ки для за­без­пе­чен­ня од­норідності ро­бо­чої суміші. Ро­бо­чий роз­чин потрібно ви­ко­ри­с­та­ти впро­довж 24 год після при­го­ту­ван­ня.

 

Позначки:, , ,