Якісні десиканти за помірну ціну!

Пропонуємо Десиканти для зернових, сої, бобових, ріпака, соняшника та інших. Тільки Робочі Препараты. Перевірена якість. Відправимо перевізниками. Остаточну ціну уточнюйте!

ЗАМОВЛЯЙТЕ У НАС
НасінняГербіцидиДобриво

Запрошуємо до співпраці!

Для отримання консультації та замовлення товару Телефонуйте!

✆0676613009 ✆0662156358

Телеграм каналViber чат

Десиканти – хімічні речовини, які викликають зневоднення тканин рослин і застосовуються, як фермерами, так і дачниками для підсушування рослин на корені, такий процес називається – десикація.Найчастіше десиканти використовують для підсушування рослин, тим самим прискорюючи і покращуючи рівномірність визрівання, що полегшує подальшу збирання врожаю машинним методом.

Десикантом часто дуже ефективні і важливі в несприятливих осінніх умовах, коли йдуть затяжні дощі та присутня підвищена вологість, а також щоб уникнути великих втрат при збиранні врожаю.У нашому інтернет-магазині Ви можете купити якісні десиканти , які відмінно зарекомендували себе в Україні і пройшли випробування в різних кліматичних поясах.

Для підсилення дії десиканту та особливо при наявності лободи –  слід ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти  суміші з 15%-м роз­чи­ном кар­баміду, або додати 5-10 кг/га аміачної селітри або сульфат амонію. Слідкувати за кислотністью робочого розчину повинен бути рН < 6,5 оди­ниць)

Десикант Реглон Супер ( дикват іон 150) – Сингента – 2,2 -3 л/га –

Десикант Реглон Ейр  – Сингента – 2,2 -3 л/га

Десикант Скорпион ( дикват 150) – Нертус – 3 л/га

Десикант Деквалан ( дикват 150) – Вассма – 3 л/га

Десикант Регистан ( дикват 150) – АХТ – 3 л/га

Десикант Альфа дикват ( дикват 150) – ALFA SMART AGRO – 3 л/га –

Десикант Спека ( дикват 150) –Нопосон-Агро  – 3 л/га

Десикант Самум Форте ( дикват дибромід, 374 г/л) – Terra Vita  – 1,2 л/га

Коли необхідно розпочинати десикацію 
На соняшнику проводять десикацію при побурінні 75-85% кошиків, коли вологість насіння складає 25-30% за 11 днів до збирання врожаю. На сої – при побурінні 60% бобів в нижньому та середньому ярусі при вологості 25-30% за 10 днів до збирання врожаю. На ріпаку при 70% побурінні стручків при вологості 25-30% за 10 днів до збирання врожаю. Горох збирають у стислі строки протягом 2-3 днів, коли нижні  яруси бобів затвердіють. Якщо зволікати, боби розтріскуються і висипаються, а  зерно може бути уражене хворобами. Тому горох бажано обробити десикантами при побурінні 70-75% бобів за 2 тижні до збирання.
Вилив робочого розчину залежить від маси рослин, які потрібно обробити. Десикант має контактну дію, тому рослину необхідно повністю змочувати робочим розчином. При наземному обприскуванні від 150-400 л/га, при авіавнесенні 5-70 л/га.
При сильній забур’яненості посівів краще використовувати гербіциди суцільної дії на основі гліфосатів . Вони краще знищують вегетуючі бур’яни, та підсушують культуру. Але таке зерно не можна використовувати на насіння, можна втратити схожість. Термін дії ізопропіламінних гліфосатів 14-16 днів, а калійних 10-12 днів. Культурна рослина повинна мати зелені частини, щоб препарат потрапив у рослину. Гліфосати мають системну дію і з ними не потрібно виливати багато робочого розчину. Достатньо 100-200 л/га при наземному внесенні, і 25-50 л/га при авіавнесенні.

Таким чином десикація допоможе швидше розпочати збирання, збереже урожай від втрат, зменшить розповсюдження хвороб і суттєво знизить вологість зерна.

Як приготувати розчин десиканту?

Під час ро­бо­ти із пре­па­ра­та­ми, при­зна­че­ни­ми для де­си­кації, важ­ли­во пра­виль­но виз­на­чи­ти терміни їхньо­го за­сто­су­ван­ня. Об­роб­ка у більш ранні терміни мо­же при­зве­с­ти до зни­жен­ня вро­жай­ності. Інтен­сивність про­це­су де­си­кації за­ле­жить від нор­ми ви­т­ра­ти пре­па­ратів, об­роб­лю­ва­ної куль­ту­ри, гу­с­то­ти сто­ян­ня рос­лин, засміче­ності посівів, по­год­них умов на мо­мент об­при­с­ку­ван­ня і після ньо­го. Збільшу­ва­ти нор­му ви­т­ра­ти пре­па­ратів доцільно зі збільшен­ням ли­ст­ко­вої по­верхні у куль­ту­ри за ви­со­кої засміче­ності посівів, в умо­вах ви­со­кої во­ло­гості, а та­кож за по­тре­би про­ве­ден­ня зби­ран­ня у стислі стро­ки. Ефек­тивність пре­па­ратів прак­тич­но не за­ле­жить від тем­пе­ра­тур­них умов.

Со­няч­ної су­хої по­го­ди швидкість де­си­кації при­ско­рюється. Нор­ма ви­т­ра­ти ро­бо­чо­го роз­чи­ну має бу­ти до­стат­нь­ою для по­вно­го змо­чу­ван­ня усієї ли­ст­ко­вої по­верхні. Під час об­при­с­ку­ван­ня не мож­на до­пу­с­ка­ти стікан­ня ро­бо­чо­го роз­чи­ну з об­роб­лю­ва­ної по­верхні. Після закінчен­ня робіт потрібно ре­тель­но про­ми­ти об­при­с­ку­вач і роз­пи­лю­вальні при­ст­рої від за­лишків пре­па­ратів.

Під час при­го­ту­ван­ня ро­бо­чої ріди­ни потрібно вра­хо­ву­ва­ти якість во­ди. Відо­мо, що якість во­ди під час при­го­ту­ван­ня ро­бо­чих роз­чинів пе­с­ти­цидів має ве­ли­ке зна­чен­ня і мо­же по-різно­му впли­ну­ти на ефек­тивність дії хімічних за­собів за­хи­с­ту рос­лин. У пев­них регіонах Ук­раїни вміст со­лей у воді та рівень рН не завжди є оп­ти­маль­ни­ми, тоб­то при­дат­ни­ми для при­го­ту­ван­ня ро­бо­чих роз­чинів пе­с­ти­цидів. У та­ко­му разі для поліпшен­ня во­ди, в якій роз­чи­ня­ти­муть пре­па­ра­ти (зо­к­ре­ма, за рН по­над 6,5 оди­ниць), до ро­бо­чо­го роз­чи­ну слід до­да­ва­ти відповідний сур­фак­тант, який сприяє підви­щен­ню йо­го якості та підси­лен­ню ефек­тив­ності дії пре­па­ратів.

Ро­бо­чий роз­чин го­ту­ють без­по­се­ред­ньо пе­ред об­при­с­ку­ван­ням. Для йо­го при­го­ту­ван­ня ви­ко­ри­с­то­ву­ють тільки чи­с­ту во­ду. Потрібно за­пов­ни­ти 1/2 ба­ка об­при­с­ку­ва­ча чи­с­тою во­дою, увімкну­ти мішал­ку, до­да­ти роз­ра­хо­ва­ну і відве­де­ну кількість пре­па­ра­ту і про­дов­жу­ва­ти за­пов­нен­ня ба­ка об­при­с­ку­ва­ча з од­но­ча­сним пе­ремішу­ван­ням. Про­дов­жу­ва­ти пе­ремішу­ван­ня слід і під час об­роб­ки для за­без­пе­чен­ня од­норідності ро­бо­чої суміші. Ро­бо­чий роз­чин потрібно ви­ко­ри­с­та­ти впро­довж 24 год після при­го­ту­ван­ня.

Крім то­го, ефек­тивність об­при­с­ку­ван­ня знач­ною мірою за­ле­жить від якісно­го вне­сен­ня пре­па­ра­ту. Ви­т­ра­та ро­бо­чо­го роз­чи­ну має бу­ти до­стат­нь­ою для по­вно­го змо­чу­ван­ня всієї по­верхні куль­тур­них рос­лин. Щоб уник­ну­ти стікан­ня пре­па­ра­ту з об­роб­ле­ної по­верхні, об­при­с­ку­ван­ня має бу­ти дрібно­кра­пель­ним.

 

Метки: ,