Соняшник – технологія вирощування в тезах

Соняшник є однією із найпоширеніших та найбільш рентабельних сільськогосподарських культур в Україні, яка за умов науково обґрунтованого дотримання технології вирощування забезпечує прибуток до 80 % і більше. Розглянемо основні моменти…

Підбір гібридів соняшнику для посіву

Одним із головних чинників підвищення врожайності соняшнику є вибір гібридів із високим генетичним потенціалом. Водночас враховуються їхні вимоги до погодно-кліматичних умов регіону, толерантність до шкодочинних організмів, особливості технології вирощування.

За даними науковців, грамотний підбір гібриду забезпечує 35% урожайності, решту – агротехнологічні та ґрунтово-кліматичні фактори. Перевагу слід віддавати посухостійким гібридам, стійким до  вилягання та осипання високоолійним гібридам, адаптованим до континентального клімату.

Пропонуємо  🌽Насіння Кукурудзи, 🌻Насіння Соняшника ,💰Мікродобриво

💧Засоби захисту рослин:(Гербіциди, Фунгіциди, Інсектициди, Прилипач...)

для пшениці, для сої, для соняшника, для кукурудзи...  

⚠️100% Оригінал 📝ПДВ 🛒ОПТ та Роздріб 🚚Доставка по Україні 👨‍🌾Консультація агронома

 ☎(066) 215-63-58 ☎(067) 66-13-009 ✉КОНТАКТИ , 📲Telegram-канал

Визначальним фактором для вибору, є середня врожайність того чи іншого гібрида, в середньому за три роки на Ваших полях.

Тому висівати слід кілька різних гібридів з різним рівнем скоростиглості.

Якість насіння

Високі врожаї досягаються за умови використання для сівби посівного матеріалу з масою 1000 насінин не менше 50 г. До того ж схожість для гібридів має бути не нижчою за 85%, для сортів – не менше, ніж 87–92%.

За результатами дослідів, використання крупного виповненого насіння забезпечило підвищення врожайності на 16–18% порівняно із сівбою некаліброваним посівним матеріалом.

Протруювання насіння соняшнику

Обробка препаратами, які містять тіаметоксам, біфентрин, імідаклоприд, альфа-циперметрин, дозволяє попередити пошкодження насіння ґрунтовими шкідниками (несправжні дротяники, личинки хрущів), захистити сходи від сірих бурякових довгоносиків, мідляків, чорнишів тощо.

Уникнути білої гнилі, пліснявіння насіння, фузаріозної кореневої гнилі та комплексу інших хвороб допомагає використання фунгіцидів на основі тіабендазолу, тритіконазолу, флудіоксонілу, металаксилу.

Вимоги до грунту.

Сприятливий для росту рослин інтервал рН=6,0-6,8. Кращими грунтами для нього є суглинні і супіщані чорноземи, багаті поживними речовинами. Соняшник не вдається на важких глинистих, піщаних, а також на кислих і сильно засолених грунтах.

Розміщення соняшнику в сівозміні

Соняшник розміщують в сівозміні після будь-яких злакових культур: кукурудзи, озимих або ярих зернових, сорго і на чистих від бур’янів полях – після ячменю, ярої пшениці та ін. Небажано сіяти соняшник після широколистих і олійних культур: соняшнику, сої, зернобобових, люцерни, та і як ці культури мають з ним ряд загальних захворювань (склеротініоз – Sclerotinia sclerotiorum, біла, сіра гнилі та ін .).

Соняшник в сівозміні потрібно повертати на попереднє поле не раніше, ніж через 3-9 років, щоб запобігти накопиченню в ґрунті насіння вовчка та розвиток інфекційних хвороб.

Найбільш поширеним попередником для соняшника, є пшениця та кукурудза і ячмінь (в західних та північних регіонах).

Соняшник росте після пару а також після культур з мілкою кореневою системою, таких, як пшениця чи просо.

Приклади деяких коротких сівозмін:

озима пшениця – соняшник – просо – пар;

озима пшениця – кукурудза – соняшник – пар;

озима пшениця – кукурудза – соняшник – сорго – пар;

озима пшениця – соняшник – пар – озима пшениця – просо – пар.

При достатньому забезпеченню вологою:

соняшник – низькостеблові зернові – бобові;

соняшник – соя – низькостеблові зернові;

соняшник – бобові – низькостеблові зернові – низькостеблові зернові або льон;

соняшник – низькостеблові зернові – соя – кукурудза.

Основний обробіток ґрунту під соняшник

Завдання основного обробітку ґрунту під соняшник – розпушування ґрунту для створення оптимальних умов для подальшого розвитку кореневої системи соняшнику, росту і розвитку рослин і отримання в результаті високого врожаю.

Бувають такі основні види основного обробітку ґрунту під соняшник, які мають ті чи інші переваги, також можна поєднувати їх між собою:

 • No-Till
 • No-Till + CTF
 • No-Till + CTF + щілювання
 • Strip-Till
 • Strip-Till + CTF
 • Strip-Till + CTF + щілювання
 • Mini-Till
 • Оранка
 • Оранка з одночасним вирівнюванням
 • Дискування дисковими боронами
 • Дискування дисковими плугами
 • Культивація
 • Використання фрез
 • Глубокорихлення
 • Щілювання
 • Використання дисково-лапових знарядь
 • Плоскорізна обробка
 • Вертикальна обробка
 • Подрібнення стерні соняшника за допомогою котків з гострими гранями

Передпосівна обробка ґрунту під соняшник

Основне призначення передпосівної обробки ґрунту – створення гарного насіннєвого ложа для насіння, для того, щоб насіння лягло на оптимальну глибину і сходи вийшли би рівномірними. Також культивація знищує бур’яни.

Передпосівну культивацію проводять на глибину посіву насіння соняшнику 3-4 см (не глибше 4-5 см). Сучасні підходи до обробітку ґрунту і посіву, наявність хороших ґрунтових і страхових гербіцидів, роблять не обов’язковим застосування культивацій під соняшник.

Важливі етапи передпосівного обробітку:

 • весняне закриття вологи одразу після досягнення фізичної стиглості ґрунту. Залежно від стану поверхні, обробіток проводять шлейфами, легкими або зубовими боронами;
 • передпосівна культивація проводиться на глибину проходу сошників сівалки, щоб утворилося щільне вологе ложе, вкрите пухким шаром ґрунту. Враховується рекомендована для насіння соняшнику глибина загортання: на важких – 4–5, на легких – 5–6 см. Під час розміщення у більш глибокому шарі схожість знижується.

За посушливих умов посіви  прикотковуються, щоб забезпечити кращий контакт насіння із ґрунтом та зберегти дефіцитну вологу від випаровування.

Удобрення соняшнику

У зоні Лісо­сте­пу на грун­тах із важ­ким гра­ну­ло­ме­т­рич­ним скла­дом під со­няш­ник вно­сять орієнтов­но N60–100, P40–60, у Сте­пу — N50–90, P30–50. Не­зва­жа­ю­чи на ду­же ви­со­кий рівень ви­не­сен­ня калію з уро­жаєм со­няш­ни­ку, вне­сен­ня калійних до­б­рив на вка­за­них грун­тах менш ефек­тив­не, ніж азот­них і фо­с­фор­них. Це по­яс­нюється їхньою підви­ще­ною та ви­со­кою за­без­пе­ченістю цим еле­мен­том жив­лен­ня і здатністю ко­ре­не­вої си­с­те­ми рос­лин до­б­ре йо­го за­сво­ю­ва­ти. Ли­ше на грун­тах, збідне­них калієм, ре­ко­мен­до­ва­но до­дат­ко­ве за­сто­су­ван­ня K20–50. Точ­ну кількість до­б­рив вста­нов­лю­ють із ура­ху­ван­ням за­без­пе­че­ності грун­ту ру­хо­ми­ми спо­лу­ка­ми по­жив­них ре­чо­вин за ре­зуль­та­та­ми діаг­но­с­ти­ки або аг­рохімічної па­с­пор­ти­зації.

Орієнтовні норми добрив в д.р., що потрібно внести по середніх показниках грунту.

Плановий врожай, ц/га Азот Фосфор Калій Сірка Мідь Цинк Марганець Бор
25 57 0 0 19 0 0 0 0,00
30 82 6 0 24 0 0 0 0,06
35 107 12 0 29 0 0 0 0,12
40 132 18 5 34 0 0 0 0,17
45 157 24 25 39 0 0 0 0,23

На чорноземних ґрунтах, зазвичай під соняшник вносять амофос (100-200 кг/га) в рядки, одночасно з посівом. При достатній кількості фосфору в ґрунті, можна обмежитися тільки внесенням азотних добрив при посіві соняшника (наприклад, карбаміду або селітри).

Азотисті добрива під соняшник вноситься в обсязі 50-80 кг д.р (інколи 70-100 кг) азоту на гектар.

Соняшник добре реагує на ґрунтові підгодівлі карбамідом, а також на листкові підживлення їм.

При внесенні азотних добрив і достатній кількості вологи, соняшник буде не тільки краще рости і формувати більший урожай, він також буде більше уражуватись хворобами та вилягати, тому слід передбачити більш ефективну систему захисту.

За­сто­су­ван­ня мікро­до­б­рив

Не­ста­ча бо­ру в жив­ленні со­няш­ни­ку про­яв­ляється на піща­них грун­тах, за ви­со­ко­го вмісту азо­ту або кальцію, низь­ких тем­пе­ра­тур та під час по­су­хи. Кри­тич­ний уміст бо­ру в грунті — 0,5–3,0 мг/кг. У грунт вно­сять 1–2 кг/га д. р. бор­них до­б­рив. Ефек­тивність їх підви­щується за по­за­ко­ре­не­во­го за­сто­су­ван­ня, оскільки у грунті знач­на ча­с­ти­на мікроелемента пе­ре­хо­дить у не­до­ступні фор­ми. По­за­ко­ре­неві піджив­лен­ня ефек­тивні, як­що їх про­во­ди­ти кілька разів на по­чат­ку ве­ге­тації. Пер­ше не­обхідно ви­ко­на­ти у фазі 3–4 пар листків, дру­ге — пе­ред цвітінням, ви­ко­ри­с­то­ву­ю­чи 6%-й вод­ний роз­чин кар­баміду з до­да­ван­ням 200–600 г/га бо­ру. По­ши­ре­не за­сто­су­ван­ня бо­ру і під час пе­ред­посівної об­роб­ки насіння.

За­га­лом по­за­ко­ре­неві піджив­лен­ня про­во­дять у фа­зи 3–4 та 5–6 пар листків, ко­ли відбу­вається інтен­сив­ний ріст рос­лин і за­кла­да­ють­ся ко­ши­ки.

Норма висіву соняшнику

Посівна одиниця соняшнику містить 150 000 насінин. Як правило, це з розрахунку на 2,0-2,2 га.

Але все залежить від норми висіву:

 • в Південних регіонах, вкрай посушливі умови: 40-50 тис / га
 • посушливі умови: 55-65 тис / га
 • зона достатнього зволоження: 60-75 тис / га

Норма висіву соняшнику визначається тим, який гібрид буде висіватися. У різних грунтово-кліматичних зонах різні гібриди соняшнику висіваються з різною нормою висіву.

Орієнтовна густота стояння рослин соняшнику на час збору в основних грунтово-кліматичних зонах України

Зона і тип ґрунту Кількість рослин, тис. шт. / га
Північна зволожений Степ і Лісостеп – малопотужні чорноземи і супіщані ґрунти 40-45

55-60 (інтенсивна технологія)

Зволожений Лісостеп і прилеглі степові райони – чорноземні ґрунти 55-60
Степ – лужні і слабо лужні чорноземи 50-55
Напівпосушливий Степ – звичайні і карбонатні чорноземи 40-50
Посушливий Степ – південні чорноземи і темно-каштанові ґрунти 35-40

Норма висіву соняшнику на зрошенні буде відрізнятися від звичайних, богарних умов.

Методика підрахунку густоти стояння соняшнику (рослин на 1 гектар), наступна:

1) 1 гектар = 10000 м2: 0,7 м (ширина міжрядь) = 14286 м = 14,3 тис. м;

2) в самому типовому рядку підраховують кількість рослин на 14 м 28 см.

3) кількість рослин на 14,28 м дорівнюватиме тисячам рослин на 1 гектар

4) наприклад, на ділянці рядка в 14,28 м, нарахували 60 рослин соняшнику, це значить, що густота стояння соняшнику дорівнює 60 тис. шт. на 1 гектар.

Терміни посіву соняшника:

При використанні ґрунтових і страхових гербіцидів – самі найранні.

Насіння соняшнику починають проростати при температурі ґрунту від 6 градусів, тому багато агрономів відносять соняшник до культур середньораннього строку посівів. Кілька важливих особливостей весняних посівів:
 1. Ранні посіви краще забезпечені вологою.
 2. Насіння в ґрунті не гниють і добре проростають.
 3. Молоді паростки деяких гібридів можуть переносити заморозки -3-5 С.

Надранні посіви – ризиковані «стресом замерзання» і, відповідно летальним наслідком для рослини, оскільки весняні морози на території України можливі ще в березні і на початку квітня.

При використанні безгербіцидної технології – середні (через 10-15 днів після початку польових робіт – квітень) і пізні (травень), для того щоб можна було знищити бур’яни за допомогою культивації

Для центральних, західних і північних областей України – це температура ґрунту +8..+10°С на глибині загортання насіння. В середньому, в Україні, соняшник потрібно посіяти до 14 квітня.

Посів соняшника

При посіві, насіння соняшнику повинне бути висіяне на глибину не більше 4 см і розміщено рівномірно на полі і в рядку (зазвичай через 20 см). При нерівномірному розміщенні насіння, наявності «двійників» і «трійників», врожайність соняшнику різко знижується (зазвичай на 14-30%).

На практиці найкращі результати досягаються, коли сівба проводиться не більш ніж через 4 години після передпосівної культивації.

Ре­зуль­та­ти досліджень, про­ве­де­них в Сте­пу Д. Нікітче­ним, підтвер­ди­ли по­зи­тив­ний вплив змен­шен­ня ши­ри­ни міжрядь від 70 до 45 см на уро­жайність со­няш­ни­ку, яка підви­щу­ва­лась на 0,07–0,57 т/га

Сівалки для посіву соняшника

Найкраща якість посіву соняшника забезпечується при посіві його пневматичними сівалками точного висіву, найбільш гарні моделі (Horsch, Kinza, сучасні моделі John Deere).

Якщо хочете отримати якісний посів соняшнику – то замовляйте тільки відкаліброване насіння однієї фракції, інакше Ви не зможете нормально відкалібрувати будь-яку, навіть дуже хорошу сівалку, так як при посіві насіння різного розміру, буде багато “двійників”, “трійників” і пропусків, таким чином, насіння буде розподілятися по полю не рівномірно. І в результаті, Ви можете втратити від 15 до 40% Вашого врожаю соняшнику.

Догляд за посівами і захист соняшнику

Гербіциди купити Застосування грунтових гербіцидів

Застосування ґрунтових гербіцидів згідно із рекомендаціями виробників препаратів. Найбільш відомими та поширеними  хімічними діючими речовинами ґрунтової дії є:

 1. Прометрин. Переваги — широкий спектр контролю дводольних, придатний для використання на всіх типах ґрунтів, довготривала пролонгована ґрунтова дія, може вноситися в бакових сумішах з іншими препаратами. Недоліки — обмежений контроль злакових бур’янів.
 2. Пропізохлор. Переваги — широкий спектр контролю злакових і дводольних бур’янів, подовжена пролонгована ґрунтова дія, можливість використання після сходів культури, не потребує заробки в ґрунт, виключає прояв фітотоксичності, немає обмежень у сівозміні. Недоліки — велика норма витрати робочого розчину.
 3. S-метолахлор та тербутилазин. Переваги — комплексний контроль основних однорічних бур’янів, тривалий період захисної дії (6—8 тижнів), відсутність впливу фітотоксичності на соняшник і сою порівняно з гербіцидами на основі ацетохлору, відсутність проблем післядії та резистентності. Недоліки — при зливових опадах, у місцях підтоплення та за потрапляння на листя соняшнику можливе пригнічення чи загибель проростків.

Додаванням прилипача Роубек, 250 мл/га. Прилипач додають для кращого зв’язування препаратів із ґрунтом, до того ж у разі випадання значної кількості опадів прилипач запобігає промиванню діючих речовин гербіцидної суміші у нижні ґрунтові шари та їхньому негативному впливу на рослини культури.

Для ефективної дії ґрунтових гербіцидів необхідно забезпечити низку факторів:

 • дрібногрудкувату структуру верхнього шару ґрунту;
 • рівномірний розподіл робочого розчину

Культивацію соняшнику або боронування  проводять для боротьби з бур’янами та рихлення грунту, ефективно поєднувати з внесенням добрив, що дозволяє підгодівлю соняшника під час вегетаційного періоду.

За появи на полі однорічних однодольних бур’янів вибірково застосовують грамініцид.

За проростання дводольних бур’янових видів використовують препарат Челлендж 1,5–1,8 л/га.

Якщо соняшник  сіяти насінням, протруєним інсектицидним протруйником, то під час вегетації культури особливих проблем зі шкідниками зазвичай не виникає. Для профілактики проти попелиць можна застосовувати Фастак або його аналоги. У фазі 6–8 листків у соняшнику на всій площі рекомендовано внести фунгіцид Аканто Плюс, 0,6 л/га. Також використовують такі продукти, як Абакус та Піктор, які теж показують високу захисну ефективність. Як мінімум внести препарати на основі карбендазиму або флутриафолу.

Боротьба з вовчком на соняшнику

Для боротьби з вовчком використовують:

 • гербіциди Євро-Лайтнінг або аналоги і Євро-Лайтнінг плюс + стійкі до них гібриди соняшнику
 • стійкі до вовчка гібриди соняшнику
 • чергування в сівозміні соняшнику з кукурудзою

Технологія вирощування соняшнику під гранстар (Експрес) або Express Sun

Система Експрес – це комбінація гербіциду Експрес 75 (FMC) або аналогів (Грізний, Шериф) і гібридів соняшнику, стійких до цього гербіциду.

Застосування гербіциду Експрес або аналогів на соняшнику

Висіваються гібриди соняшнику, стійкі до гербіциду з д.р. трибенурон-метил

Гербіцид Експрес 75 в. г. або аналоги (діюча речовина: трибенурон-метил, 750 г / кг) застосовується тільки з прилипачем ПАР Тренд 90 в нормі 200 мл / га (100 мл ПАР Тренд на 100 л робочого розчину) або аналогами.

При цьому схема застосування препарату  різна для кожного з  гібридів. На деякі гібриди, гербіцид  може застосовуватися тільки одноразово в дозі – 25-30 г / га + 200 мл ПАР Тренд. На деяких гібридах , гербіцид  можна застосовувати одноразово (30-50 г / га) або дворазово (30 + 20 г / га), з додаванням при кожній обробці ПАР Тренд 200 мл / га.

Технологія вирощування соняшнику під Евролайтінг (Евролайтнінг)

Завдяки наявності гібридів соняшнику, стійких до гербіциду Євро-Лайтнінг та аналогів , є можливість контролю дводольних бур’янів, в тому числі багаторічних, вже після сходів культури.

Посів повинен бути зроблено гібридами соняшнику, стійкими до даних гербіцидів. Звичайний соняшник повністю гине після обробки. Далі ми розглянемо застосування даних гербіцидів на соняшнику.

* Обмеження щодо сівозміни (при оптимальних кліматичних і ґрунтових умовах): пшеницю і жито можна висівати не раніше, ніж через 4 місяці; люцерну, сою, ячмінь, овес, кукурудзу, горох – через 9 місяців після застосування препарату. Картопля, томати, тютюн, цибуля, просо, салат, соняшник, огірки, моркву – можна висівати через 19 місяців; цукровий і столовий буряк, ріпак – через 26 місяців. У випадках, коли умови відрізняються від оптимальних (кислі або карбонатні ґрунти, обробка ґрунту без обороту пласта, No-Till, випадання менше 200 мм опадів в проміжок часу між внесенням гербіциду і посівом пшениці, посуха, нехватка ґрунтової вологи, і т. д) , фітотоксичність IMI-гербіцидів посилюється

Технологія вирощування соняшнику на півдні України, в південних регіонах

Технологія вирощування соняшнику на півдні нічим не відрізняється від звичайного вирощування соняшнику, але є і свої особливості, які слід обов’язково враховувати.

Виробництво соняшнику в південних регіонах, в тому числі дуже посушливих, має свої особливості і є прибутковим, так як соняшник – одна з найбільш посухостійких сільськогосподарських культур:

 • правильний обробіток ґрунту, спрямований на максимальне збереження вологи в ґрунті
 • відсутність розривів в часі між проведенням технологічних операцій
 • максимально стислі терміни проведення не тільки посіву, але і всіх технологічних операцій
 • давати добрива тільки на плановану врожайність з урахуванням вологозабезпеченості
 • правильний підбір гібридів
 • зниження норми висіву
 • посів тільки по злакових попередникам
 • найраніший посів
 • максимальні врожаї в умовах півдня, соняшник дає на крапельному зрошенні (до 5-6 т / га)
 • не рекомендується використовувати IMI-гербіциди (Евролайтнінг, Клеарфілд і інші) в зязку з післядією
 • дуже рекомендується Strip-Till в поєднанні з CTF, що дозволяє підвищити прибуток на 20-30%

Десикація соняшнику і збирання врожаю

Для прискорення дозрівання часто застосовують передзбиральну хімічну десикацію (підсушування) полів з соняшником.

Обприскування десикантом, слід проводити в безвітряну, що не спекотну погоду.

При проведенні десикації авіа методом, слід додавати в бакову суміш сурфактанти і прилипачі.

Збір врожаю соняшника без проведення десикації, зазвичай починається на тиждень-два пізніше.

Збирання ранньостиглих гібридів, зазвичай починається на тиждень- два раніше збирання звичайних гібридів.

Джерела:

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!

Позначки:,