Що треба знати про закриття вологи – правильний вибір борони.

Закриття вологи – це перша технологічна операція, яку виконують весною агрономи в полі для того, аби зруйнувати ґрунтові капіляри, через які інтенсивно випаровується волога. Вона виконується культиватором, боронами, а також шлейфами. Закриття вологи проводять з метою покращення структури ґрунту та максимального збереження вологи, яка залишилась після танення снігу, збалансування співвідношення повітря та вологи у верхньому шарі ґрунту, зруйнування кірки та вирівняння поверхні поля. Ця операція актуальна кожного року та виконується в усіх регіонах України, адже волога життєво необхідна для розвитку усіх рослин. Окрім того, ця операція стимулює прогрівання ґрунту, що в свою чергу стимулює проростання бур’янів, які потім можна буде знищити за допомогою передпосівної культивації.

Позитивні ефекти боронування:

Пропонуємо  🌽Насіння Кукурудзи, 🌻Насіння Соняшника ,💰Мікродобриво

💧Засоби захисту рослин:(Гербіциди, Фунгіциди, Інсектициди, Прилипач...)

для пшениці, для сої, для соняшника, для кукурудзи...  

⚠️100% Оригінал 📝ПДВ 🛒ОПТ та Роздріб 🚚Доставка по Україні 👨‍🌾Консультація агронома

 ☎(066) 215-63-58 ☎(067) 66-13-009 ✉КОНТАКТИ , 📲Telegram-канал

Циркуляція повітря в ґрунті;

Регулювання теплового балансу поверхневого шару ґрунту;

Регулювання водного балансу (руйнування капілярів);

Посилення росту основної культури.

Глибина, на яку має проводитись ця операція залежить від вибору агрегату, якщо ви використовуєте зубові борони, то варто працювати на глибину 3-5 сантиметрів, а також зробити один прохід шлейфом, аби розбити грудки, із якими зубові борони не справляються, але у разі роботи на переущільненому ґрунті варто використовувати культиватор та працювати на глибину посіву, після якого варто зробити прохід бороною та шлейфом. У посушливих регіонах варто проводити закриття вологи на глибину 6-8 сантиметрів, оскільки там випаровування відбувається більш інтенсивно.

Одним із найважливіших моментів, на які варто звернути увагу, – це час виконання ґрунтових робіт. Оптимальний час виходу в поле настає приблизно через два дні після того, як земля підсохне. Якщо вийти в поле занадто рано, то через перезволоженість ґрунт буде налипати на знаряддя, через що не вдасться досягти його оптимальної консистенції, тобто ґрунт буде комкуватий, а його поверхня нерівномірна, що призведе до інтенсивного випаровування. Крім того, якщо трактор заходить в поле зарано, то він занадто сильно переущільнює ґрунт там, де пройдуть його колеса, а у гіршому випадку він може просто застрягти, і аби його витягти вам доведеться завести у поле більш потужний трактор, а отже і більш важкий, що також негативно вплине на структуру ґрунту. Проте, якщо проґавити оптимальний час для проведення операції, то поле втратить вологу та пересохне, що також вплине на майбутній врожайності. Наприклад, запізнення із закриттям вологи більш ніж на три доби призводить до падіння врожайності зернових на 1-2 центнери з гектара.

Але, не завжди у сільському господарстві можливо провести усі роботи в оптимальний період, особливо якщо не вистачає техніки, тому досить часто виникає ситуація, коли закриття вологи починають проводити трохи раніше, а закінчують вже коли оптимальний момент пройшов. Тому, якщо виходу нема і ви вимушені виходити в поле раніше оптимального строку, необхідно максимально зменшити навантаження трактора на ґрунт, потрібно використовувати трактори на гусеницях чи здвоєних колесах, або хоча б зменшити у шинах тиск, це дозволить не так сильно переущільнювати ґрунт та зберегти врожай.

Обробіток ґрунту зубовими боронами здійснюють на глибині до 10 см, під час цього глибина борозен становить 3–4 см, а гребенистість поверхні ґрунту не перевищує 2,5 см. Регулювання активності робочих органів у таких машинах є проблематичним, оскільки все залежить від стану ґрунту й типу змонтованої борони.

Залежно від призначення, борони класифікують за типом: важкі, легкі та середні. Борона важка зубова призначена для обробітку глинистих і суглинних ґрунтів, для розпушування після оранки перед сівбою, руйнування ґрунтової кірки тощо. Навантаження на зуб становить 2–3 кг, що дає змогу розпушувати ґрунт на глибину 5–8 см.+

Середня зубова борона виконує боронування посівів зернових і технічних культур на глибину 4–6 см на легких ґрунтах. Навантаження на зуб становить 1–2 кг.

За допомогою легкої зубової борони виконують боронування на глибину 2–3 см. Основне призначення легкої борони — вирівнювання поверхні ґрунту, руйнування та розпушення ґрунтової кірки. Навантаження на зуб становить 0,5–1 кг. Легку зубову борону застосовують для загортання мінеральних добрив.

Таблиця. 1.—Характеристика зубових борін

Тип борони

Марка

Ширіна захвату, м-код

Глибина обробки, см

Маса, кг

виробляй-тільність, га/ч

Важка

ЗБЗТУ-1,0

2,8

5-6

140

2,0

Середня

ЗБЗС-1,0

2,9

5-6

100

2,0

Посівна

ЗБП-1,0

1,8

5-6

47

1,4

шлейф-борона

ШБ-2,5

2,5

3-5

110

0,9-1,0

Сітчасті

БС-2,0

2,0

до 6

96

1,3

БСО-4,0

4,0

4-8

93

2,6

БСП-4,0

4,0

4

140

1,15

Пружинна

ПБ-9А

0,9

до 10

68

0,37

Лугова

БЛШ-2,3

2,3

260

1,8

Пасовищна

БПШ-3,1

3,1

202

2,2

що Ножова обертається

БНВ-3,0

3,0

до 10

320

1,5

З лапчастими зубами

ЗБЗЛ-1,0

3,0

4-6

260

1,8

За­кри­ва­ють во­ло­гу зу­бо­ви­ми важ­ки­ми або се­редніми бо­ро­на­ми в аг­ре­гаті зі шлей­фа­ми. Бо­ро­на­ми роз­пу­шу­ють грунт, руй­ну­ють капіля­ри, внаслідок чо­го при­пи­няється втра­та во­ло­ги у рідин­но­му стані, а шлей­фа­ми подрібню­ють груд­ки та од­но­час­но ущільню­ють і ви­рів­ню­ють по­верх­ню, тим са­мим за­по­бі­га­ю­чи втраті во­ло­ги в па­ро­подібно­му стані.
Бо­ро­ну­ван­ня про­во­дять пе­ре­важ­но чов­ни­ко­вим спо­со­бом під ку­том 10–45° до на­прям­ку по­пе­ред­нь­о­го об­робітку. Як­що го­ни ко­роткі, бо­ро­ну­ють фігур­ним спо­со­бом без по­во­рот­них смуг, як­що ж ділян­ки ма­ють ви­дов­же­ну пря­мо­кут­ну або ква­д­рат­ну фор­му — за­сто­со­ву­ють бо­ро­ну­ван­ня пе­ре­хрес­но-діаго­наль­ним спо­со­бом.
На сьо­годні ефек­тив­ним рішен­ням за­три­ман­ня во­ло­ги за до­по­мо­гою зу­бо­вих борін є комбінація зчіпки із на­бо­ром зу­бо­вих борін.

Ти­по­розмірний ряд зчіпок за­без­пе­чує ши­ри­ну за­хва­ту 10, 16, 18, 20 і 22 м. Не­за­леж­но від ши­ри­ни за­хва­ту транс­порт­на ши­ри­на зчіпки не пе­ре­ви­щує 2,6 м. Час на пе­ре­ве­ден­ня із транс­порт­но­го по­ло­жен­ня в ро­бо­че і на­впа­ки не пе­ре­ви­щує 15 хв, об­слу­го­вує зчіпку один трак­то­рист, а про­дук­тив­ність за го­ди­ну ос­нов­но­го ча­су мо­же ста­но­ви­ти до 26 га/год. До­дат­ко­ви­ми пе­ре­ва­га­ми зчіпок зга­да­но­го ви­роб­ни­ка є те, що во­ни мають змен­ше­ну транс­порт­ну до­вжи­ну, поліпшені ма­не­в­рові вла­с­ти­вості, мен­шу кількість коліс, що дає змо­гу змі­ню­ва­ти ро­бо­чу ши­ри­ну зчіпки і ре­жим дії ро­бо­чих ор­ганів на грунт.

Дру­ге за­вдан­ня опе­рації бо­ро­ну­ван­ня — бо­роть­ба з бур’яна­ми. Най­у­раз­ливіши­ми до бо­ро­ну­вань є про­ро­ст­ки бур’я­нів за­вдовжки по­над 1 см (фа­за білої ни­точ­ки) й ут­во­рен­ня сім’ядоль­них листків у двосім’ядоль­них видів або пер­шо­го справжнь­о­го ли­ст­ка — в од­но­сім’ядоль­них. Із по­явою двох-трьох пар листків та за фор­му­ван­ня вто­рин­ної ко­ре­не­вої си­с­те­ми стійкість бур’янів про­ти ме­ханічної дії різко зро­с­тає.
Бо­ро­ну­ван­ня про­во­дять до й після по­яви сходів куль­тур­них рос­лин: ду­же обе­реж­но і в той час, ко­ли бур’яни най­менш стійкі про­ти ме­ханічних впливів, а про­ро­ст­ки куль­тур­них рос­лин пе­ре­бу­ва­ють ще гли­бо­ко у грунті й не по­шко­д­жу­ють­ся ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми борін (або ж їхні схо­ди зміцніли настільки, що ста­ли стійки­ми про­ти ме­ханічних впливів цих ор­ганів). Бо­ро­ну­ють пло­щу на по­лях куль­тур як вузь­ко­ряд­но­го спо­со­бу сівби, так і про­сап­них. Технічна ефек­тивність цьо­го за­хо­ду мо­же ся­га­ти 70–95% зни­щен­ня сходів бур’янів за умо­ви раціо­наль­но­го ви­бо­ру відповідних зна­рядь і оп­ти­маль­них строків йо­го про­ве­ден­ня. Посіви зер­но­вих ко­ло­со­вих бо­ро­ну­ють у фазі від трьох-чо­ти­­рьох листків до ку­щен­­ня, го­ро­ху — трьох-п’яти листків, але до ут­во­рен­ня ву­сиків, ку­ку­руд­зи — двох-п’яти, со­няш­ни­ку — од­но­го-трьох листків, цу­к­ро­вих бу­ря­ків — пер­ша па­ра листків — упо­пе­рек чи під ку­том до рядків зі швидкістю 3–5 км/год, кра­ще ро­би­ти це в другій по­ло­вині дня за мен­шо­го тур­го­ру рос­лин­них тка­нин, ви­б­рав­ши відповідно до умов по­ля потріб­ний тип борін. На важ­ких грун­тах пе­ре­ва­гу на­да­ють важ­ким чи се­реднім бо­ро­нам, а на лег­ких — посівним.
Для цієї опе­рації мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти як опи­сані ви­ще зу­бові бо­ро­ни, так і пру­жин­но-паль­цеві, які, порівня­но із комбінаціями борін на зчіпках, ма­ють роз­ши­рені функціональні і тех­но­логічні мож­ли­вості як для ви­ко­нан­ня вка­за­ної тех­но­логічної опе­рації, так і до­дат­ко­вих за­ходів (зни­щен­ня бур’янів за до- і піс­ля­­с­хо­до­во­го їхньо­го бо­ро­ну­ван­ня за ви­со­ти куль­тур­них рос­лин до 30 см, вирів­ню­ван­ня по­верхні по­ля, за­крит­тя во­ло­ги, пе­ре­роз­поділен­ня рос­лин­них ре­ш­ток, пе­ред­посівний об­робіток, поліп­шен­ня ор­ганічно­го скла­ду грун­ту, зни­жен­ня повітря­ної і вод­ної ерозії). Та­кож пру­жин­но-паль­цеві бо­ро­ни ма­ють по­кра­щені ек­сплу­а­таційні по­каз­ни­ки. Такі пе­ре­ваги до­сяг­ну­то за­вдя­ки то­му, що в кон­ст­рукції ви­ко­ри­с­та­но ви­со­кий вібру­ю­чий пружин­ний па­лець із мож­ливістю ре­гу­лю­ван­ня ку­та йо­го ус­та­нов­лен­ня від­нос­но грун­то­вої по­верхні.
ПАТ «Га­ле­щинсь­кий ма­ши­но­бу­дів­ний за­вод сільсько­го­с­по­дарсь­ких ма­­шин та об­лад­нан­ня» ви­го­тов­ляє бо­ро­ни пру­жинні напівпричіпні «Ме­те­лик» ма­рок БПН-12 та БПН-24 з ши­ри­ною за­хва­ту, відповідно, 12 та 24 м. Аг­ре­га­ту­ють ці бо­ро­ни, відповідно, з трак­то­ра­ми кла­су 0,9 і 1,4. Ро­бо­ча швидкість ста­но­вить 8–10 км/год

Зубові борони мають робочі органи у вигляді зубів, нижня частина яких робоча. Зуби закріплюють на жорсткій або шарнірній рамі. Остання складається з окремих ланок з робочими органами, якi шарнірно з’єднані між собою.

Зуби борін бувають прямі (Рис. 2, а, б, в, д, е, к, м), лапчасті (г) та криволiнiйнi на пружинному стояку (ж).

Поперечний переріз зубів буває квадратний (а), круглий (б, д i к), еліпсоподібний (в) i прямокутний (е, ж).

Зуби квадратного, круглого i еліпсоподібного перерізів у нижній частині загострені. Зуб квадратного перерізу має в нижній частині зріз. При роботі квадратний зуб переміщується ребром або косим зрізом у напрямку руху. Прямокутні зуби розміщують вузькою або широкою гранню у напрямку руху, а елiпсоподiбнi – закругленим боком.

Рис.2. Робочі органи борін:

а – зуб квадратного перерізу; б – зуб круглий; в – зуб овальний; г – лапчастий зуб; д – зуби сітчастої борони; е – ножеподібні зуби; є – зуб прополювальної борони; ж – пружинний зуб; з – голчастий диск; і – диск з ножами; к – секція пружинної борони; л – секція роторна з ножеподібними зубами; м – ротор з прутковими зубами.

Під час руху зуби борін працюють як двогранний клин. Переднім ребром вони розрізають ґрунт, а боковими гранями розводять ґрунт на боки та переміщують його.

Зуби на бороні розміщують рядами, але із зміщенням у сусідніх рядах. Щоб борона не забивалась грудками, рослинними рештками, зуби в ряду розміщують на відстані один вiд одного не менше 15 см.

Залежно вiд тиску на один зуб, борони з жорсткою рамою, поділяються на важкі (16 – 20 Н.), середні (11 – 15 Н.) i легкі (6 – 10 Н.). При русi борін кожен зуб повинен робити свою борозну. Відстань між сусідніми борознами залежить від конструкції борони i знаходиться найчастіше в межах вiд 22 до 55 мм. Глибина обробітку становить 3 – 10 см. Вона залежить вiд маси борони i довжини з’єднувальних повідків.

Для борін з квадратними зубами глибина ходу залежить ще і вiд розміщення косого зрізу зуба до напрямку руху.

Після проходу борони глибина борозен не повинна бути більше 3 – 4 см., а розмір грудок – не більше 5 см.

При обробітку боронами озимих культур кількість пошкоджених рослин не повинна перевищувати 3%.

Агрегатують борони за допомогою зчіпок С-11У, СП-16А, СГ-21, а також приєднують до культиваторів, сівалок та плугів.

Другий тип борін — це гідрофіковані широкозахватні зчіпки із вбудованими секціями робочих органів з пружинними вигнутими зубами. Борона пружинна є одним із різновидів зубової, її застосовують для поверхневого обробітку ґрунтів. Основне призначення такої техніки — передпосівне знищення бур’янів, загортання насіння та мінеральних добрив, висіяних розкидним способом. Різні види пружинних борін використовують також для обробітку парів і підготовки ріллі до сівби. Завдяки конструкції пружинні борони є швидкісними й високопродуктивними, забезпечують роботу по посівах, добре копіюють поверхню, розпушують ґрунт, руйнують ґрунтову кірку, сприяючи збереженню продуктивної вологи в ньому.

Пружинні борони складаються з фігурного лонжерона, в який вставлено поворотний швелер.  На ньому кріпиться пружина-зубець. Пружини можна виставляти до поверхні ґрунту під потрібним кутом атаки за допомогою тяги і планок. Ефективність роботи пружинних борін досягають за рахунок поступального руху довгих вібруючих зубів поверхнею поля. Вібрація пружинного зуба забезпечує ефект самоочищення. Ефективним представником таких знарядь є борони пружинні типу БП виробництва ПАТ «Уманьферммаш» шириною від 12 до 28 м (БП-12, БП-12А-01, БП-22, БП-28), для агрегатування яких використовують трактори класу 1,4…5. Працюють такі борони на швидкості від 10 до 15 км/год. Борона має секційну конструкцію, що дає змогу копіювати мікрорельєф ґрунту.

Робочий орган — пружинний палець із тонкого пружинного дроту, може регулювати кут нахилу, що сприяє знищенню до 98% бур’янів. Додатковими позитивами такої борони є зниження гребенистості грунту від 2,5–3 см до 1–2 см, покращення перерозподілу рослинних решток від 4 до 4,8%. Фактично борона сприяє перерозподілу скупчень соломи й дає змогу отримати підготовлену поверхню під наступну технологічну операцію.

Ринок сільськогосподарської техніки пропонує аграріям різні види зчіпок, на які комплектують зубові борони

Представником цих машин є патентована комбінація зчіпки гідрофікованої типу ЗГ виробництва ТОВ «Краснянське СП Агромаш» із набором зубових борін. Особливістю цих зчіпок є те, що вони універсальні й залежно від установлених робочих органів їх можна використовувати для агрегатування зубових борін, котків або лущильників. Типорозмірний ряд зчіпок забезпечує ширину захвату 10, 16, 18, 20 і 22 м. Незалежно від ширини захвату, транспортна ширина зчіпки не перевищує 2,6 м. Час на переведення із транспортного положення в робоче й навпаки не перевищує 15 хв, обслуговує зчіпку один тракторист, а продуктивність може становити до 26 га/год. Додатковими перевагами зчіпок згаданого виробника є те, що вони мають зменшену транспортну довжину, покращені маневрові властивості, меншу кількість коліс. Це забезпечує можливість зчіпки зміни робочої ширини й режиму дії робочих органів на ґрунт. Також слід сказати, що сьогодні така зчіпка може оснащуватися чотирма видами робочих органів (звичайна зубова борона, борони Радченка, пружинні та шлейф-борони). У зв’язку з великою популярністю рідких мінеральних добрив типу КАС, згадана зчіпка додатково оснащується комплектом для їх внесення з одночасним загортанням у ґрунт.

Зчіпка гідрофікована СГП-21 виробництва ПАТ «Уманьферммаш» призначена для агрегатування моделі з шириною до 21 м лише в складі причіпних зубових борін БЗСС-1,0 (БЗТС-1,0, БЗТУ-1,0). Роботу такої зчіпки забезпечують трактори 3 класу на швидкості до 15 км/год. Порівняно з вищеописаною зчіпкою, транспортна ширина цієї зчіпки є більшою — 4,2 м.

Гідрофіковану зчіпку БГ-14 виробляє ПП «ВК ТЕХНОПОЛЬ» (м. Кропивницький).

Базовим вузлом зчіпки є рама, яка складається з центральної та бокових правої і лівої поворотних частин. До рами за допомогою тяг і ланцюгів кріпляться 14 секцій зубових борін, які становлять робочу ширину захвату 14 м. Зчіпка опирається на чотири колеса, два з яких — центральні, є транспортними. Наявність правої і лівої тросових розтяжок забезпечують жорсткість конструкції і прямолінійність ходу. Маса зчіпки становить 1650 кг, глибина обробітку — до 8 см, швидкість роботи сягає близько 9 км/год, агрегатується з тракторами потужністю не менш як 80 к. с.

Фірма McFarlane (США) виробляє борону зубову WDL 2070, яка має 16 секцій зубових борін, що становить 21 м ширини захвату. Агрегатується з тракторами потужністю 300 к. с. Гнучке з’єднання секцій цієї борони унеможливлює забивання і має високу ефективність, надійність. Зубці цієї моделі вироблені з високовуглецевої сталі, що забезпечує достатню стійкість до зношування. Нахил зубів WDL 2070 легко регулюється і здатен змінюватися на 50 градусів в один і на 38 градусів в інший бік. Завдяки довжині тягового бруса борона має добру маневреність на поворотних смугах. Максимальна глибина обробітку ґрунту бороною становить 8 см. Маса борони — 5800 кг.

Американська фірма Great Plains пропонує аграріям зубову борону Flex Harrow FH6630HD. Агрегатується борона з трактором потужністю 180 к. с. Дев’ятиметрової ширини захвату борони досягають за рахунок комплектації борони 16-ма робочими секціями. Раму центральної секції виконано з міцної сталевої труби. Конструкція рами (товщина металу становить 6 мм) може витримувати значні тягові зусилля. Бокові секції виконані з труб квадратної форми й зміцнені сталевими косинками. Міцність конструкції досягнута завдяки трикутному дизайну рами з перекриттями й подовженим дишлом. Циліндри мають клапанне управління, що дає змогу їм забезпечувати достатню потужність для підняття і складання агрегату з великою кількістю пожнивних залишків. Завдяки автоматичному натягуванню тросів оператор регулює борону з кабіни трактора. Маса борони сягає 2270 кг.

Асортимент сільськогосподарської техніки СТ ВФ «Агрореммаш» (м. Біла Церква) містить типорозмірний ряд знарядь — це зчіпка борін зубових СБЗ-2,8 та зчіпка борін навісна ЗБН-6 під різні розмірно-технологічні рівні господарств із можливістю агрегатування з тракторами потужністю 80 к. с.

Призначені для поверхневого розпушування ґрунту на глибину до 8 см, руйнування кірки, руйнування грудок, вирівнювання поверхні ріллі, знищення бур’янів, боронування сходів, а також для загортання насіння та мінеральних добрив, висіяних розкидним способом. Борона з робочими органами складається з рамки, утвореної з повздовжніх та поперечних штаб, які на перетині скріплені між собою різьбовими з’єднаннями зубів круглого перерізу з асиметричним загостренням, підвіс кожної борони відносно рами еластичний. Конструкційна ширина захвату борони СБЗ-2,8 становить 2,8 м, продуктивність за годину основного часу 2,2 га за робочої швидкості руху — 8 км/год. Маса борони — 120 кг.

Зчіпка борін навісна ЗБН-6Т має змогу встановлення борін на зчіпку в двох варіантах. У першому випадку скіс зуба борони розташований у напрямі руху трактора і глибина обробітку становить 3–5 см, або навпаки, при цьому відбувається глибоке боронування на 8–10 см. Конструкційна ширина захвату борони — 5,5 м, продуктивність за годину основного часу — 5,5 га за робочої швидкості 10 км/год. Маса борони — 330 кг.

Другий тип борін — це гідрофіковані широкозахватні зчіпки із вбудованими секціями робочих органів з пружинними вигнутими зубами. Борона пружинна є одним із різновидів зубової, її застосовують для поверхневого обробітку ґрунтів. Основне призначення такої техніки — передпосівне знищення бур’янів, загортання насіння та мінеральних добрив, висіяних розкидним способом. Різні види пружинних борін використовують також для обробітку парів і підготовки ріллі до сівби. Завдяки конструкції пружинні борони є швидкісними й високопродуктивними, забезпечують роботу по посівах, добре копіюють поверхню, розпушують ґрунт, руйнують ґрунтову кірку, сприяючи збереженню продуктивної вологи в ньому.

Пружинні борони складаються з фігурного лонжерона, в який вставлено поворотний швелер.  На ньому кріпиться пружина-зубець. Пружини можна виставляти до поверхні ґрунту під потрібним кутом атаки за допомогою тяги і планок. Ефективність роботи пружинних борін досягають за рахунок поступального руху довгих вібруючих зубів поверхнею поля. Вібрація пружинного зуба забезпечує ефект самоочищення. Ефективним представником таких знарядь є борони пружинні типу БП виробництва ПАТ «Уманьферммаш» шириною від 12 до 28 м (БП-12, БП-12А-01, БП-22, БП-28), для агрегатування яких використовують трактори класу 1,4…5. Працюють такі борони на швидкості від 10 до 15 км/год. Борона має секційну конструкцію, що дає змогу копіювати мікрорельєф ґрунту.

Робочий орган — пружинний палець із тонкого пружинного дроту, може регулювати кут нахилу, що сприяє знищенню до 98% бур’янів. Додатковими позитивами такої борони є зниження гребенистості грунту від 2,5–3 см до 1–2 см, покращення перерозподілу рослинних решток від 4 до 4,8%. Фактично борона сприяє перерозподілу скупчень соломи й дає змогу отримати підготовлену поверхню під наступну технологічну операцію.

Вітчизняний виробник сільськогосподарської техніки, ТОВ «Оріхівсільмаш» у рамках виставки «Зернові технології 2018» представив українським аграріям широку лінійку техніки власного виробництва. До продуктової лінійки компанії входять ротаційні борони БР-8, шлейф-борони БШ-7,5, БШ-10,5, БШ-14,5.

Однією з останніх розробок компанії є ротаційні борони (борона-мотика) серії БР із шириною захвату 6 та 9 м. Попри досить високий рівень насиченості українського ринку цим видом техніки, новинка від компанії «Оріхівсільмаш» привертає увагу аграріїв своєю простотою та якістю виконання.

Забігаючи наперед, зазначимо, що попри те, що ця борона була представлена широкому колу аграріїв наприкінці минулого року, аграрії України встигли оцінити її конструктивні особливості. Уже безпосередньо впродовж перебігу виставки «Зернові технолгії’2018» було замовлено 20 одиниць цієї спеціалізованої техніки.

Робочі органи — головна особливість борін «Оріхівсільмаш». Вони виготовлені методом гарячого штампування, що надає їм високих міцнісних характеристик та сприяє підвищенню терміну експлуатації. Проте головна їхня перевага полягає навіть не в методі виробництва робочих органів, а в їхній правильній геометричній формі. «Справа в тому, що кінці голок ротаційних борін практично всі виробники виготовляють, так би мовити на свій смак і розсуд, і це — неправильний підхід. Для того, аби ротаційні борони якісно виконували свою задачу, кінці їхніх робочих органів мають бути дещо вигнуті в напрямку їхнього руху.

До того ж самі сегменти голчастих коліс борони мають бути виконані у вигляді ложечок, що під час роботи забезпечує так званий мікровибух ґрунту (невелике підривання ґрунтової поверхні). Цей принцип роботи сприяє якіснішому обробітку та повному знищенню бур’янів, які перебувають у фазі білої ниточки. Крім того, такий обробіток забезпечує кращу ґрунтову аерацію та прискорює процеси нітрифікації», — говорить комерційний директор підприємства.

Робочі органи, які обертаються, змонтовано на дворядних підшипниках закритого типу польського виробництва, які не потребують технічного обслуговування, що є гарантією тривалої роботи без зайвих виконання.

Усі ротаційні борони цього виробника мають навісний варіант виконання і, залежно від потреб, можуть бути змонтовані на одному із двох типів рам — на суцільно-жорсткій або складаній. Транспортна ширина становить відповідно 1,45 м і 3,2 м (ротаційна борона БР-6Г) та 4,6 м (ротаційна борона БР-9Г).

ТОВ «Оріхівський завод сільськогосподарських машин Агротех» (м. Оріхів, Запорізької області) виробляє гідрофіковані борони з пружинним зубом марки БЗП-15,2, БЗП-18,3 та БЗП-24,5, що агрегатуються з тракторами потужністю 60, 100 та 150 к. с. відповідно. Всі агрегати складаються з рами й секцій завширшки 1,52 м, діаметр  пружинного зуба — 10 мм. Кожна секція має регульовану глибину обробітку від 1 до 9 см. Застосовують борони цього типу для вичісування озимих, ранньовесняного закриття вологи, закладання мінеральних добрив і гербіцидів, обробітку незасмічених парів на глибину 5 см для знищення ґрунтової кірки й бур’янів у фазі білої нитки, до- й післясходового боронування, завдяки чому можна відмовитися від гербіцидів. Робоча ширина захвату борони БЗП-15,2 — 15 м. Борона працює на швидкості 10 км/год, при цьому продуктивність становить 12 га/год. Маса борони — 2100 кг.

Борони з пружинним зубом ЗБР серії «Зебра» модифікацій ЗБР-15, ЗБР-18, ЗБР-24-02М виробляє ПФ «Хартехпром-97 Слобода» (м. Харків), мають ширину захвату 15, 18 та 24 м відповідно. Робоча швидкість борін не більш як 10 км/год, а продуктивність — 12,5; 15 та 20 га/год. Агрегатуються борони з тракторами потужністю від 80 к. с. Під час виготовлення борін використовують труби з марганцевмісної легованої сталі, що забезпечує міцність конструкції без збільшення маси (маса ЗБР-15 становить 2420 кг). Вібруючі зуби із пружинного прутка діаметром 10 мм, кут нахилу яких регулюється, дають змогу виконувати як якісне розпушування та боронування пару, так і обробіток посівів із мінімальним пошкодженням культурних рослин. Борону обслуговує один механізатор, вона має невелику транспортну ширину.

Компанія «ВК Технополь» пропонує сільськогосподарським виробникам зубо-пружинну борону ЗПБ-14, потужність трактора для агрегатування борони має становити не менш як 80 к. с. Основними вузлами борони є чотири опорних колеса, центральна штанга, дві поворотні штанги, гідросистема, дві тросові розтяжки й сім секцій зубопружинних борін. Борони кріпляться на зчіпці за допомогою тяг і ланцюгів. Робоча швидкість борони — до 9 км/год, робоча ширина захвату — 14 м, а продуктивність становить 9 га/год. Борона виконує обробіток ґрунту на глибину 2–12 см. Маса машини — 1550 кг.

Фірма Bourgault (Канада) випускає середню пружинну борону моделі 6000, яка агрегатується з трактором потужністю від 200 к. с. Ширина захвату борони — 21,3 м. П’ятирядна середня пружинна борона моделі 6000 оснащена зубами діаметром 11 мм та завдовжки 508 мм із міжзубовою відстанню 5,2 см. Гідравлічне регулювання висоти й кута нахилу борони проводять під час руху з кабіни трактора. Тросова система подвійної дії дає операторові перевагу як гнучкої тяги (трос), так і жорсткої, без будь-яких негативних ефектів.

Борона пружинна Jar-Met P 510/4 із шириною захвату 9 м виробництва фірми Jar-Met (Польща) агрегатується з трактором потужністю 100 к. с. Також ця фірма випускає аналогічні борони завширшки 6 та 12 м. Борона знищує бур’яни, створює аераційний режим у верхньому шарі ґрунту, а також розпушує і вирівнює його. Застосовують її під час до- та післясходового боронування. Завдяки пружинним зубам діаметром 9 мм досягається висока якість обробітку з мінімальною ймовірністю забивання робочих органів. Регульований кут атаки дає змогу виконувати процес у різних польових умовах. Гідравлічна система підйому й опускання бічних секцій для переведення їх у транспортне положення і навпаки — істотно спрощує роботу та заощаджує час. Борона забезпечує обробіток ґрунту до 5 см. Робоча швидкість борони — 10 км/год, продуктивність — 9 га/год. Маса борони становить 895 кг.

Важка пружинна борона SM7000 Strawmaster виробництва фірми Degelman (США) агрегатується з трактором потужністю 150 к. с. Виконує широкий спектр польових робіт, її можна експлуатувати протягом усього польового сезону. Вібрація зубів під час руху і змінюваний кут атаки дають змогу розпушувати ґрунт на глибину до 5 см. За допомогою додаткового обладнання можливе внесення добрив і насіння одночасно з боронуванням. Продуктивність борони SM7000 Strawmaster, ширина захвату якої сягає 9 м, становить 33 га/год за робочої швидкості 19 км/год.

Борону UNIA AKCENT 12 виробляє фірма Unia Group (Польща). Борона агрегатується з трактором потужністю 110 к. с. Зуби борони UNIA AKCENT 12 виготовлені з пружинної сталі, кут їхньої установки можна змінювати на кожній секції. Борона виконує функції розпушувача та просапника.

Використання знаряддя сприяє зведенню до мінімуму застосування хімічних засобів під час боротьби з бур’янами. Борону можна активно використовувати за вирощування всіх видів зернових, буряків, квасолі, гороху, ріпи, суріпиці, кукурудзи, соняшників.

Ширина захвату борони — 12 м, маса — 1740 кг.

Австрійська фірма Hatzenbichler виробляє сітчасту борону Striegel, що призначена для боронування грунту безпосередньо перед посівом, для боротьби з проростаючими бур’янами. Борона складається з восьми робочих сегментів завширшки 1,5 м, що становить робочу ширину захвату 12 м. Як робочі органи застосовують пружинні зубці завдовжки 450 мм і діаметром 7 мм, а на замовлення можуть комплектуватися зубцями діаметром 12 мм (для розрівнювання соломи).

Завдяки бічній вібрації пружинних зубців у поєднанні зі швидкістю виконується поверхневий обробіток ґрунту. Кут атаки регулюється в стандартному оснащенні механічно, шляхом переміщення сегмента на рухомому елементі. Всі причіпні знаряддя (від 15 до 24 м) у стандартному оснащенні мають функцію гідравлічного регулювання паралелограма, що дає змогу змінювати тиск на секції борін. Робоча швидкість борони — до 12 км/год. Її маса — 1170 кг.

 

Джерела:

Позначки: