Гербіцидний захист соняшнику

Один із впливових факторів, що стримують збільшення виробництва насіння соняшнику, — це рослини, що засмічують його посіви, тобто бур’яни.

ЗАМОВЛЯЙТЕ У НАС
НасінняГербіцидиДобриво

Запрошуємо до співпраці!

Для отримання консультації та замовлення товару Телефонуйте!

✆0676613009 ✆0662156358

Телеграм каналViber чат

Гербокритичний період у соняшнику становить 40–50 днів — від сходів до фази утворення кошика.

Біологічною основою тривалого гербокритичного періоду є повільний ріст рослин на початку вегетації,  технологічною — широкорядний спосіб висіву, що створює сприятливі умови для проростання насіння бур’янів. За відсутності комплексних заходів контролю бур’янів у посівах соняшнику втрати урожаю сягають 20–70%, на дуже засмічених полях урожайність знижується у 1,5–2,1 раза. Навіть незначна кількість бур’янів у рядках призводить до зниження врожаю. Агротехнічні прийоми (контроль злісних бур’янів у посівах попередника, до-  і післясходове боронування, міжрядні обробітки) не завжди забезпечують надійне контролювання бур’янів. Особливо це відчутно в наш час, коли збільшується засміченість посівів та проявляється видова перебудова агроценозу бур’янів за оптимізації найшкодочинніших видів

Кар­та засміче­ності є підста­вою для роз­роб­ки ди­фе­ренційо­ва­них і ефек­тив­них за­ходів бо­роть­би з бур’яна­ми, то­му во­на має бу­ти до­сить на­оч­ною і да­ва­ти по­вне уяв­лен­ня не тільки про ступінь, а й про тип засміче­ності.
Ти­пи засміче­ності от­ри­ма­ли свою на­зву за на­явністю ха­рак­тер­них видів бур’янів, для зни­щен­ня яких слід за­сто­со­ву­ва­ти пев­ний ком­плекс за­ходів бо­роть­би. Це дає змо­гу про­во­ди­ти чітко ди­фе­ренційо­ва­ну бо­роть­бу з бур’яна­ми і за­вдя­ки цьо­му швид­ше очи­ща­ти від них по­ля.
Ви­хо­дя­чи зі скла­ду та шкідли­вості бур’янів виділя­ють такі ос­новні ти­пи засміче­ності:

  •    ко­ре­не­па­ро­ст­ко­вий;
  •    ко­ре­не­вищ­ний;
  •    ма­лорічний (ши­ро­ко­листі бур’яни);
  •    ма­лорічний (зла­кові бур’яни).
    Ко­жен тип засміче­ності має свої ха­рак­терні особ­ли­вості.

Ко­ре­не­па­ро­ст­ко­вий
Бур’яни цьо­го ти­пу розмно­жу­ють­ся всіма ча­с­ти­на­ми рос­лин (насінням, відрізка­ми ко­ренів, іноді ча­с­ти­на­ми стеб­ла), але особ­ли­ву не­без­пе­ку ста­но­вить розмно­жен­ня відрізка­ми ко­ренів і па­ро­ст­ка­ми від ос­нов­них ко­ренів, що відхо­дять на 80–100 см вглиб грун­ту. Най­по­ши­реніші бур’яни цьо­го ти­пу — осот ро­же­вий, осот по­льо­вий, березка по­льо­ва, мо­ло­чай та ін.
Усі ви­ди аг­ро­технічних об­робітків ма­ють бу­ти спря­мо­вані на си­с­те­ма­тич­не і по­вне вис­на­жен­ня по­туж­ної ко­ре­не­вої си­с­те­ми бур’янів. Си­с­те­ма за­ходів бо­роть­би, спря­мо­ва­на на зни­щен­ня са­ме ко­ре­не­па­ро­ст­ко­вих смітних рос­лин, за­без­пе­чує по­вне зни­щен­ня всіх інших бур’янів, що про­ро­с­та­ють на цьо­му полі.

Ко­ре­не­вищ­ний
Цей тип засміче­ності пред­став­ле­ний та­ки­ми бур’яна­ми, як пирій по­взу­чий та ін.
Аг­ро­технічні та хімічні за­хо­ди бо­роть­би, спря­мо­вані на ко­ре­не­вищні бур’яни, є згуб­ни­ми для більшості ма­лорічних, але не завжди ефек­тивні для зни­щен­ня ко­ре­не­па­ро­ст­ко­вих. У та­ко­му разі за­хо­ди бо­роть­би спря­мо­вані ли­ше на пригнічен­ня всіх бур’янів.

Ма­лорічний
Бур’яни цьо­го ти­пу розмно­жу­ють­ся насінням (щи­ри­ця, ло­бо­да, мишій, ку­ря­че про­со та ін.) і представлені ши­ро­ко­листими, або дво­дольними, та зла­ковими, або од­но­дольними, видами.
За­хо­ди бо­роть­би з ни­ми ма­ють бу­ти спря­мо­вані на зни­щен­ня насіннєвих за­чатків і по­пе­ре­д­жен­ня розмно­жен­ня ве­ге­ту­ю­чих бур’янів.
У карті засміче­ності для на­оч­ності ко­жен тип слід по­зна­ча­ти пев­ною фар­бою, умов­ни­ми знач­ка­ми.
Про­те прак­тич­но на по­лях за­зви­чай ве­ге­ту­ють бур’яни різних біологічних груп. То­му не­обхідно ви­о­крем­лю­ва­ти складні ти­пи (на­при­клад, ко­ре­не­па­ро­ст­ко­вий, ко­ре­не­па­ро­ст­ко­во–ма­лорічний то­що). Для кож­но­го склад­но­го ти­пу за­­сміче­ності — вво­ди­ти своє по­зна­чен­ня.
На ос­нові да­них кар­ти гос­по­дар­ст­во мо­же яко­мо­га раціональніше до­би­ра­ти по­пе­ред­ни­ки для куль­тур, ре­тельніше скла­с­ти тех­но­логічну кар­ту то­що.

Система захисту соняшнику.

Сьогодні в Україні застосовують такі системи захисту посівів соняшнику від бур’янів:
  Класична — із використанням грунтових та післясходових гербіцидів та грамініцидів із елементами механічного контролю;
Clearfield фірми BASF  або ЧИСТЕ ПОЛЕ— включає в себе гербіцид Євро-Лайтнінг, в. р., Євро-Ленд (імазапір, 15 г/л + імазамокс, 33 г/л), нормою 1,0–1,2 л/га і висів спеціальними гібридами соняшнику, стійкими до цього гербіциду;
Express Sun  або СУМО— складається з гібридів соняшнику , стійких до гербіциду Експрес, Грізний Есперт (трибенурон-метил, 750 г/л), нормою 30–50 г/га;
Clearfield Plus фірми BASF — на основі стійкості гібридів соняшнику до гербіцидів імідазолінової групи, але з більш високою толерантністю до гербіцидів, ніж у системі Clearfield

До­три­ман­ня сівозмін, у яких по­пе­ред­ни­ка­ми є озимі та ярі ко­ло­сові, ку­ку­руд­за на си­лос і зер­но, да­ють змо­гу зни­зи­ти рівень засміче­ності полів со­няш­ни­ку бур’яна­ми. У та­ких сівозмінах со­няш­ник ре­ко­мен­ду­ють по­вер­та­ти на по­пе­реднє місце ви­ро­щу­ван­ня че­рез шість-вісім років. Нині для підви­щен­ня рівня рен­та­бель­но­го ви­ко­ри­с­тан­ня зе­мель ре­ко­мен­до­ва­но за­сто­со­ву­ва­ти ко­рот­ко­ро­таційні чо­ти­ри-ше­с­типільні сівозміни. За­хист со­няш­ни­ку від бур’янів у та­ких сівозмінах є важ­ли­вим еле­мен­том тех­но­логії йо­го ви­ро­щу­ван­ня і сприяє от­ри­ман­ню стабільних вро­жаїв. За­леж­но від ви­до­во­го скла­ду бур’янів і рівня по­льо­вої засміче­ності ни­ми ви­ко­ри­с­то­ву­ють не­гай­не післяж­нив­не лу­щен­ня стерні ко­ло­со­вих по­пе­ред­ників із по­даль­шим за­сто­су­ван­ням гли­бо­кої оран­ки або ж об­робітку грун­ту за ти­пом напівпа­ру або поліпше­но­го зя­бу із по­ша­ро­вим .

Засоби захисту соняшнику – Система захисту соняшнику по класичній технології.

На по­лях, силь­но засміче­них ба­га­торічни­ми бур’яна­ми, за їхньо­го відро­с­тан­ня після про­ве­де­но­го післяз­би­раль­но­го лу­щен­ня до фа­зи п’яти-ше­с­ти листків для по­вно­го пригнічен­ня по­ле об­роб­ля­ють гербіци­да­ми на ос­нові гліфо­с­фатів. (Раундап, Аргумент, Аргумент Форте, Рауль …) гербіцидів ус­та­нов­лю­ють за­леж­но від пре­па­ра­тив­ної фор­ми, фа­зи роз­вит­ку бур’янів і ти­пу засміче­ності по­ля. По­дальші тех­но­логічні прий­о­ми, в то­му числі й оран­ку, слід про­во­ди­ти не раніше ніж за два тижні, по­ки гербіцид не про­ник­не у ко­ре­не­ву си­с­те­му бур’янів.(засоби захисту соняшнику)
Як­що по­ле для посіву со­няш­ни­ку підго­тов­ле­не і вирівня­не з осені, а грунт до­б­ре ос­т­рук­ту­ре­ний, то до пе­ред­посівної куль­ти­вації з од­но­ча­сним вне­сен­ням гербіцидів (або без них) ніяких об­ро­бок на та­ко­му полі не про­во­дять.


На­весні в бо­ротьбі з дво­доль­ни­ми та од­но­доль­ни­ми бур’яна­ми мож­на вно­си­ти грун­тові гербіци­ди на ос­нові аце­тох­ло­ру (Хар­нес, Герб то­що), про­ме­т­ри­ну (Ге­за­гард 500 FW, Капрал , та ін.), а також найефективніша комбінація S-метолахлор, 312,5 г /л + тербутилазин, 187,5 г /л. (Примекстра TZ Голд, Преміум Голд).

Грун­тові гербіци­ди вно­сять од­но­час­но із про­ве­ден­ням пе­ред­посівної куль­ти­вації з не­гай­ним за­гор­тан­ням їх у грунт. Най­ефек­тивніше про­во­ди­ти ці опе­рації комбіно­ва­ни­ми аг­ре­га­та­ми за один прохід. Нор­ма вне­сен­ня пре­па­ра­ту за­ле­жить від рівня вмісту в ньо­му діючої ре­чо­ви­ни та рівня засміче­ності по­ля.
Також високоефективними є комбінації грунтових гербіцидів на соняшнику.

 Як­що грун­тові гербіци­ди не вно­сять, то бур’яни зни­щу­ють пе­ред­посівною куль­ти­вацією та до- й після­с­хо­до­вим бо­ро­ну­ван­ням, міжряд­ним об­робітком та підгор­тан­ням рядків со­няш­ни­ка відповідним зна­ряд­дям.(засоби захисту соняшнику)
У су­час­но­му ви­роб­ництві со­няш­ни­ку не­за­леж­но від фа­зи йо­го роз­вит­ку, як стра­хові про­тиз­ла­кові гербіци­ди, ре­ко­мен­ду­ють за­сто­со­ву­ва­ти гру­пу пре­па­ратів на ос­нові кле­то­ди­му (Се­лект 120, к. е., Цетодим, к. е., то­що), а та­кож гру­пу пре­па­ратів на ос­нові хіза­ло­фоп-П- ети­лу (Ле­мур, к. е., Пантера, к. е., та ін.).
У разі, як­що з яки­хось при­чин до кінця ве­ге­тації посіви со­няш­ни­ку за­рос­ли ви­со­ко­с­теб­ло­ви­ми бур’яна­ми (ам­б­розія та ін.), потрібно про­ве­с­ти передз­би­раль­ну де­си­кацію, що дасть змо­гу зібра­ти врожай без втрат. Строк де­си­кації та нор­ма ви­т­ра­ти де­си­кантів за­ле­жать від діючої ре­чо­ви­ни пре­па­ра­ту і ста­ну по­ля.(засоби захисту соняшнику)

Система Express Sun або СУМО


Грунтується на технології застосування у посівах соняшнику діючої речовини трибенурон-метил, 750 г/кг, та висіву стійких до неї гібридів. Трибенурон-метил ефективно контролює двосім’ядольні види бур’янів, у тому числі амброзію полинолисту, дурман звичайний, види гірчаків, лободу білу, осоти, канатник Теофаста за наявності їхніх сходів на момент обприскування. За потрапляння на рослини препарат зупиняє поділ клітин (протягом трьох годин) чутливих видів бур’янів, у результаті чого їхній ріст  блокується, вони не конкурують із культурою за елементи живлення, воду та світло. Видимі симптоми з’являються через 5–8 днів, а повна загибель бур’янів настає через 10–25 днів. Тепла та волога погода пришвидшує дію гербіциду, а прохолодна та суха — уповільнює.


Гербіцид Експрес, Грізний Експерт вносять на стійких гібридах у фазі 2–8 справжніх листків соняшнику на ранніх стадіях розвитку бур’янів. Проти багаторічних дводольних видів бур’янів (осот ро­­­­же­­вий і жовтий, норма внесення 40–50 г/га) — у фазі розетка, що здебільшого збігається із фазою 4–6 листків у соняшнику. Слід врахувати, що д. р. трибенурон-метил, 750 г/кг, не діє у грунті, отже, сходи бур’янів, які з’являться після обробки, нормально розвиватимуться. Тому за високої забур’яненості амброзією чи застосуванні у господарстві системи обробітку грунту «ноу-тілл» ефективним є дворазове внесення препарату у фазі соняшнику 2–4 листки нормою 30 г/га та 6–8 листків — 20 г/га.


Стійкими до дії трибенурон-метилу, 750 г/кг, залишаються березка польова, одно- та багаторічні злакові, середньостійкими — паслін чорний, нетреба звичайна. Раціональним буде внесення трибенурон-метилу, 750 г/кг, після грунтових гербіцидів у фазі 4–6 справжніх листків соняшнику. Слід враховувати, що трибенурон-метил, 750 г/кг, не можна змішувати з грамініцидами, а застосовують окремо, через 5–7 днів

 

Виробнича система Clearfield або ЧИСТЕ ПОЛЕ

Система Clearfield, або ImiSun, або ЧИСТЕ ПОЛЕ грунтується на природній стійкості соняшнику до гербіцидів імідазолінової групи. У 1996 р. у США, штат Канзас, у дикого соняшнику було виявлено мутацію гена у ферменті ацетогідроксиацидсинтази (AHAS), толерантну до гербіцидів. Після перенесення цієї ознаки на культурний соняшник отримали лінії, стійкі до гербіцидів імідазолінової групи, що послугували матеріалом для розробки гібридів зі стійкістю до гербіцидів імідазолінової групи, які введено в комерційну експлуатацію в США, Аргентині і Туреччині у 2004 р.
За цієї системи контролюємо як злакові, так і дводольні види бур’янів внесенням гербіциду Євро-Лайтнінг, Євро-Ленд у фазі 4 справжніх листків соняшнику нормою 1,0–1,2 л/га (у разі внесення у фазі 6–8 справжніх листків — норма не менше 1,2 л/га). Дрібно вносити не рекомендується, на легких грунтах і з низьким вмістом гумусу норму зменшуємо до 1,0 л/га. Якщо рослини перебувають у стані стресу під впливом посухи, високих температур, перезволоження — гербіцид не вносимо.


Діючі речовини швидко поглинаються через листя та проникають через корені, де діють як інгібітор ензиму AHAS або ацетолактатсинтази (ALS). Імідазоліни в рослині сприяють зниженню синтезу амінокислот, що, своєю чергою, приводить до загибелі чутливих бур’янів. Гербіцидна дія Євро-Лайтнінг, Євро-Ленд, порівняно із грунтовими препаратами, набагато менше залежить від кількості опадів у грунті, діє на бур’яни безпосередньо через листя, а також має довготривалу грунтову дію, контролюючи проростаючі бур’яни.
Виробнича система Clearfield, ЧИСТЕ ПОЛЕ показує добрі результати у боротьбі з рослиною-паразитом вовчком.

У такому разі гербіцид на основі д. р. імазапір + імазамокс необхідно вносити у фазі 6–8 листків соняшнику нормою 1,0–1,2 л/га, при цьому дводольні бур’яни повинні мати не більше 6 листків. Однак вовчок може з’являтися пізніше, тому слід висівати стійкі до 7–8 рас вовчка гібриди соняшнику. Слід уникати внесення гербіциду по перерослих бур’янах, особливо коли ми протидіємо зараженню рослин соняшнику вовчком. Так, у фазі 8 листків обробка препаратом (д. р. імазапір + імазамокс) за максимальної норми викликає загибель лише точки росту амброзії полинолистої, а у фазі 12–15 справжніх листків бур’ян є стійким до гербіциду — після пригнічення точки росту нові пагони відростають із прикореневої зони. На таких перерослих бур’янах, як березка польова та осот рожевий, гербіцид діє лише на надземну частину, тоді як коренева система майже не пригнічується. Також у разі сильного забур’янення пирієм повзучим та іншими багаторічними злаковими слід вносити грамініциди, а через 10–14 днів — Євро-Лайтнінг, Євро-Ленд, Евро-Ланг.
Внесення д. р. імазапір + імазамокс нормою 1,2 л/га підвищує ризик негативного впливу продуктів розпаду гербіцидів на наступну культуру сівозміни. Так, біологічна активність д. р. імазапір зберігається у грунті від трьох місяців до одного року. З метою зниження ризиків токсикації наступних культур рекомендовано після збирання врожаю соняшнику, що обробляли гербіцидом із групи імідазолінонів, проводити глибоку оранку та висівати тільки пшеницю озиму та яру, жито, сою, горох. (Детальніше — описано в рекомендаціях.) Після внесення д. р. імазапір + імазамокс не можна висівати гібриди звичайного соняшнику, а також стійкі до Clearfield і Експрес, оскільки у бур’янів може вироблятися резистентність

 

Використані джерела:

Матеріали компанії НЕРТУС

http://propozitsiya.com/ua/protidiya-buryanam-na-posivah-sonyashniku

http://propozitsiya.com/ua/gerbicidniy-zahist-sonyashniku

ПУБЛІКАЦІЇ ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ДЛЯ ВАС ЦІКАВИМИ
data-matched-content-ui-type="image_sidebyside" data-matched-content-rows-num="2" data-matched-content-columns-num="1" data-ad-format="autorelaxed">

Метки: