АГРОМЕТЕОРОЛОГІЯ – навчальний посібник

Агрометеорологія: навч. посібник / Т.Г. Ткаченко. – Х.: ХНАУ, 2015. – 268 с.
У навчальному посібнику наведені теоретичні питання з навчальної дисципліни «Агрометеорологія» щодо впливу метеорологічних факторів на об’єкти сільськогосподарського виробництва, які обумовлюють величину врожаю та якість продукції. Викладаються основи будови, складу атмосфери, загальні закономірності атмосферних процесів і явищ, що в ній виникають, особливості розподілу метеорологічних величин, їх зміни в часі та просторі, методи і засоби вимірювання основних метеорологічних величин.
Для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації агрономічних спеціальностей всіх форм навчання.

 Завантажити: Агрометеорологія: навч. посібник / Т.Г. Ткаченко. – Х.: ХНАУ, 2015. – 268 с.

ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………11
МОДУЛЬ 1. АГРОМЕТЕОРОЛОГІЯ ЯК НАУКА.
ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ……….12
Розділ 1. Предмет і завдання агрометеорології.………………….12
1.1. Предмет і завдання навчальної дисципліни.
Зв’язок агрометеорології з іншими науками.
Роль агрометеорології в обслуговуванні
сільського господарства. Поняття про погоду, клімат
і агрометеорологічні чинники..……………………………12
1.2. Сучасні методи агрометеорологічних досліджень.
Використання основних законів землеробства і
рослинництва в агрометеорології.…………………………14
1.3.Основні етапи розвитку агрометеорології..……………18
Розділ 2. Атмосфера, її склад, будова та основні властивості….22
2.1. Атмосфера Землі як середовище
сільськогосподарського виробництва. Газовий склад
ґрунтового повітря
та приземного шару атмосфери, його роль
у життєдіяльності рослин. Парникові гази в атмосфері.
Аерозолі та газові домішки..……………………………………….22
2.2. Будова та фізичні властивості атмосфери……………29
2.3. Проблема забруднення атмосфери та шляхи
її вирішення…………………………………………………35
МОДУЛЬ 2. ОСНОВНІ АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ТА
ШЛЯХИ ЇХ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ
В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ…………………………..41
Розділ 3. Сонячна радіація та її значення
для сільськогосподарського виробництва…………….42
3.1. Вплив радіаційних потоків в атмосфері……………..42
3.2. Спектральний склад сонячної радіації. Біологічне
значення спектрального складу сонячної радіації,
інтенсивності і тривалості освітлення
сільськогосподарських культур…………………………..45
3.3. Зміни сонячної радіації та фактори, що впливають
на її інтенсивність. Сонячна стала, інсоляція……………48
3.4. Радіаційний баланс та його складові..……………….54
3.5. Сонячна радіація та фотосинтез. Фотосинтетично
активна радіація (ФАР). Показники фотосинтетичної
діяльності рослин.
Методи її вимірювання та обчислення. ………………….56
3.6. Технологічні заходи з підвищення ефективності
використання сонячної радіації в сільському
господарстві..…………………………………………………………63
Розділ 4. Термічний режим ґрунту, атмосфери…………………………66
4.1. Основні процеси нагрівання та охолодження ґрунту.66
4.2. Тепловий баланс земної поверхні…………………….68
4.3. Теплофізичні властивості ґрунту……………………..71
4.4. Добовий та річний хід температури ґрунту………….73
4.5. Закономірності розподілу тепла в ґрунті (закони
Фур’є) ………………………………………………………75
4.6. Залежність температури ґрунту від рельєфу,
рослинності, снігового покриву, вологості та способів
обробітку ґрунту……………………………………………76
4.7. Вплив температури ґрунту на строки сівби, швидкість
проростання насіння, ріст кореневої системи,
надходження поживних речовин у рослини, швидкість
розвитку шкідників хвороб сільськогосподарських
культур………………………………………………………78
4.8. Методи регулювання температурного режиму в
посівах, садах, закритому ґрунті для потреб
сільськогосподарського виробництва…………………….80
4.9. Тепловий режим атмосфери: процеси нагрівання та
охолодження. Зміна температури повітря з висотою……82
4.10. Добовий та річний хід температури повітря……….84
4.11. Основні характеристики термічного режиму
повітря………………………………………………………89
4.12. Основні показники потреби рослин у теплі та умов
теплозабезпечення території, способи їх розрахунку.
Оцінювання забезпеченості рослин теплом………………90
4.13. Урахування температурного режиму повітря в
сільськогосподарському виробництві.……………………94
Розділ 5. Вода в атмосфері та ґрунті………………………………………….97
5.1. Вологість повітря, її характеристики та значення
для сільськогосподарського виробництва………………..97
5.2. Агрометеорологічні показники потреби рослин у воді,
методи їх визначення. Поняття про критичні періоди в
розвитку рослин. …………………………………………103
5.3. Випаровування, транспірація, коефіцієнт транспірації.
Вплив метеорологічних чинників на випаровування та
транспірацію..…………………………………………….105
5.4. Сучасні методи визначення випаровування та його
регулювання. ………………………………………………..109
5.5. Добовий і річний хід випаровування та вологості
повітря. Зміна вологості повітря з висотою і в
рослинному покриві. …………………………………….111
5.6. Вологоадіабатичний процес. Рівень конденсації.
Конденсація та сублімація водяної пари.
Гідрометеори.……………………………………………..113
5.7. Хмари, їх утворення, класифікація і методи
спостережень…………………………………………………121
5.8. Опади, їх класифікація, особливості розподілу та
значення в водному балансі ґрунту. Ефективність
атмосферних опадів. Роль опадів у формуванні запасів
вологи в ґрунті……………………………………………126
5.9. Сніговий покрив, характеристики його стану,
методи вимірювання………………………………………131
5.10. Значення снігового покриву для перезимівлі
сільськогосподарських культур і накопичення
вологи в ґрунті. Снігові меліорації..…………………….134
5.11. Ґрунтова волога, методи її визначення.
Агрогідрологічні характеристики ґрунту. ………………136
5.12. Загальні та продуктивні запаси вологи в ґрунті….138
5.13. Водний баланс поля та його складові. ……………140
5.14. Водний режим та динаміка запасів продуктивної
вологи в ґрунтах. Річний хід запасів продуктивної
вологи в різних ґрунтово-кліматичних зонах…………..142
5.15. Агротехнічні методи регулювання водного режиму
поля. Сезонний режим вологості ґрунту. Оцінювання
забезпеченості рослин вологою..…………………………144
Розділ 6. Атмосферний тиск і циркуляція атмосфери.
Вітер і способи використання його
в сільськогосподарському виробництві………………..148
6.1 Маса, щільність і тиск повітря……………………….148
6.2. Рівняння стану атмосферного повітря.
Основне рівняння статики. Формула Бабіне та її фізичний
смисл. Баричний ступінь………………………………….150
6.3. Баричне поле. Вертикальний та горизонтальний
баричні градієнти. Ізобаричні поверхні, баричні
системи…………………………………………………….152
6.4. Зміна атмосферного тиску з висотою.
Розподіл атмосферного тиску біля земної поверхні……155
6.5. Причини виникнення вітру. Швидкість і напрямок
вітру………………………………………………………..159
6.6. Добовий і річний хід швидкості вітру..…………….165
6.7. Панівні повітряні потоки та місцеві вітри, способи
їх урахування у сільськогосподарському виробництві…166
6.8. Роза вітрів, її побудова та практичне значення..…..171
6.9. Повітряні маси. Атмосферні фронти………………..172
Розділ 7. Небезпечні для сільського господарства
метеорологічні явища та засоби боротьби з ними…….179
7.1. Залежність урожайності сільськогосподарських
культур від небезпечних метеорологічних явищ..………179
7.2. Заморозки, їх типи та умови виникнення. Вплив
рельєфу та місцевих умов на інтенсивність і тривалість
заморозків………………………………………………….181
7.3. Критичні температури пошкодження польових,
плодових та ягідних культур. Класифікація
сільськогосподарських культур за стійкістю до
заморозків…………………………………………………182
7.4. Причини загибелі рослин від згубної дії до заморозків.
Методи захисту сільськогосподарських культур від
згубного впливу заморозків. Прогноз заморозків. ……..185
7.5. Посухи та суховії. Агрометеорологічні показники та
класифікація посушливих явищ..…………………………188
7.6. Повторюваність посух і суховіїв на території України.
Типи посух та їх вплив на сільськогосподарські
культури……………………………………………………192
7.7. Сучасні методи боротьби з посушливими явищами.192
7.8. Пилові бурі (вітрова ерозія ґрунту). Причини
виникнення пилових бур та боротьба з ними……………194
7.9. Град і зливи. Причини їх виникнення..……………..197
7.10. Небезпечні наслідки граду та злив для
сільськогосподарських культур.
Райони найбільшої повторюваності градобиття та злив
в Україні, заходи боротьби з ними……………………….199
7.11. Несприятливі явища зимового періоду. Явища
випирання, вимокання, видування, льодової кірки, зимової
посухи та умови їх виникнення…………………………………….202
7.12. Вимерзання озимих культур, багаторічних трав і
плодових дерев. Зимостійкість і морозостійкість рослин.
Загартування рослин..……………………………………..206
7.13. Технологічні заходи боротьби з небезпечними
явищами в період перезимівлі сільськогосподарських
культур. Оцінювання небезпечних явищ погоди. ………210
МОДУЛЬ 3. КЛІМАТ І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО
ГОСПОДАРСТВА. АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНІ ПРОГНОЗИ.
АГРОМЕТЕОРОЛОГІЧНЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА………213
Розділ 8. Принципи та методи сільськогосподарського
оцінювання клімату. Агрокліматичні умови й ресурси.
Агрокліматичне районування………………………….213
8.1. Особливості кліматичних зон України.
Сільськогосподарське оцінювання клімату……………..213
8.2. Агрокліматичне районування. Агрокліматичні
показники та методи їх визначення………………………218
8.3. Агрокліматичні ресурси України та шляхи
їх раціонального використання. Класифікація рослин за їх
вимогою до кліматичних умов …………………………..221
8.4. Понятя про мікроклімат, фітоклімат, клімат ґрунту,
їх формування. Заходи з поліпшення мікроклімату та
сільськогосподарських угідь…………………….…………228
8.5. Моделювання клімату у фітотронах…….…………..232
8.6. Вплив клімату на поширення шкідників і хвороб
сільськогосподарських культур…..………………………233
8.7. Агрокліматична характеристика території
господарства………………………………………………..234
8.8. Методи опрацювання та напрями використання
агрокліматичної авіації для забезпечення потреб
сільськогосподарського виробництва. Оцінювання
агрометеорологічних умов щодо розвитку та
продуктивності сільськогосподарських культур.
Агрокліматичні аналоги.…………………………………..237
Розділ 9. Агрокліматичні прогнози. Метеорологічне
забезпечення сільськогосподарського виробництва..241
9.1. Наукові основи методів агрометеорологічних
прогнозів, їх види…………………………………………241
9.2. Агрометеорологічний прогноз стану
сільськогосподарських культур. Прогнози
теплозабезпечення вегетаційного періоду, строків
початку польових робіт, настання фаз розвитку
сільськогосподарських культур, умов перезимівлі озимих
культур, запасів продуктивної вологи в ґрунті, появи
хвороб, бур’янів, шкідників..……………………………..244
9.3. Методи прогнозування врожаю сільськогосподарських
культур і його якості. Впровадження та ефективність
агрометеорологічних прогнозів. Прогностичне
агрометеорологічне обслуговування
сільськогосподарського виробництва в Україні..……….254
Розділ 10. Агрометеорологічне забезпечення
сільськогосподарського виробництва
та агрометеорологічні спостереження……………….258
10.1. Сучасна структура, принципи та
методи забезпечення сільськогосподарського
виробництва агрометеорологічною інформацією………258
10.2. Збір, обробка та аналіз агрометеорологічних
матеріалів. Види агрометеорологічних обстежень полів
Види та методи агрометеорологічних спостережень, їх
практичне використання, новітні та перспективні
методи………………………………………………………260
10.3. Види агрометеорологічного обслуговування
сільського господарства. Оцінювання поточних
агрометеорологічних умов. Використання
агрометеорологічної інформації для оцінювання
перезимівлі озимих культур, прогнозування заморозків,
визначення строків сівби, підвищення ефективності
застосування добрив та програмування врожайності
сільськогосподарських культур. Економічна ефективність
використання агрометеорологічної інформації…………262
10.4. Організація агрометеорологічних спостережень
в Україні. Створення і робота агрометеорологічних
постів у сільськогосподарських підприємствах.
Використання даних агрометеорологічних спостережень
для прогнозу розвитку рослин, формування урожаю,
появи і поширення шкідників, хвороб і бур’янів………263
Рекомендована література ……………………………….266

Пропонуємо  🌽Насіння Кукурудзи, 🌻Насіння Соняшника ,💰Мікродобриво

💧Засоби захисту рослин:(Гербіциди, Фунгіциди, Інсектициди, Прилипач...)

для пшениці, для сої, для соняшника, для кукурудзи...  

⚠️100% Оригінал 📝ПДВ 🛒ОПТ та Роздріб 🚚Доставка по Україні 👨‍🌾Консультація агронома

 ☎(066) 215-63-58 ☎(067) 66-13-009 ✉КОНТАКТИ , 📲Telegram-канал

Позначки: