Посадова інструкція головного агронома.

 

(назва установи, організації)
ЗАТВЕРДЖУЮ
(уповноважена особа)

 

Пропонуємо  🌽Насіння Кукурудзи, 🌻Насіння Соняшника ,💰Мікродобриво

💧Засоби захисту рослин:(Гербіциди, Фунгіциди, Інсектициди, Прилипач...)

для пшениці, для сої, для соняшника, для кукурудзи...  

⚠️100% Оригінал 📝ПДВ 🛒ОПТ та Роздріб 🚚Доставка по Україні 👨‍🌾Консультація агронома

 ☎(066) 215-63-58 ☎(067) 66-13-009 ✉КОНТАКТИ , 📲Telegram-канал

(ПІБ, підпис)

 

“___” ______________ 201_ р.

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ГОЛОВНОГО АГРОНОМА

 

I. Загальні положення

 1. Головний агроном належить до професійної групи «Керівники».
 2. Призначення на посаду головного агронома та звільнення з неї здійснюється наказом директора підприємства за поданням ______________________________________ із дотриманням вимог Кодексу законів про працю України.
 3. Головний агроном підпорядковується безпосередньо __________________________
 4. За відсутності головного агронома його обов’язки виконує особа, призначена у встановленому порядку, яка набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов’язків.
 5. Головний агроном у своїй діяльності керується чинним законодавством України, наказами та інструкціями відповідних галузевих міністерств, цією посадовою інструкцією та іншими нормативними документами, затвердженими у встановленому порядку.
 6. Головний агроном повинен знати:
  – закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно – правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу, виробничої діяльності підприємства;
  – інтенсивні технології сільськогосподарського виробництва, селекцію і насінництво, біологічні особливості культурних рослин та агротехніку їх вирощування;
  – досягнення науки і передовий досвід роботи вітчизняних і зарубіжних підприємств у галузі рослинництва;
  – економіку, організацію виробництва, праці й управління;
  – економічні методи управління в ринкових умовах господарювання;
  – чинні положення про оплату праці й основи її нормування;
  – чинні стандарти на продукцію рослинництва;
  – земельне і трудове законодавство;
  – правила експлуатації і можливість застосування сучасних ЕОМ персонального користування в агрономічній роботі;
  – законодавство про охорону навколишнього природного середовища;
  – правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 7. На посаду головного агронома призначається особа, котра має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), післядипломну освіту в галузі управління та зі стажем агрономічної роботи: для магістра – не менше 2 років, спеціаліста – не менше 3 років.
 8. _________________________________________________________________.
 9. _________________________________________________________________.

 

II. Завдання та обов’язки

 1. Здійснює організаційно – технологічне керівництво галуззю рослинництва.
 2. Організовує розроблення і освоєння науково обґрунтованих систем землеробства, виконання заходів з інтенсифікації виробництва в галузі, ефективного використання землі, основних фондів, трудових і матеріальних ресурсів, упровадження інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських культур та підвищення їх ефективності з метою збільшення виробництва і поліпшення якості продукції, зростання продуктивності праці і виконання на цій підставі планів та завдань з виробництва і продажу продукції рослинництва.
 3. Забезпечує розроблення і упровадження агротехнічних та організаційно – економічних заходів, спрямованих на підвищення родючості ґрунту, зміцнення зернового господарства, створення міцної кормової бази для тваринництва.
 4. Організовує вдосконалення технологій вирощування зернових та інших сільськогосподарських культур, проведення сільськогосподарських робіт у найоптимальніші строки і на високому агротехнічному рівні.
 5. На підставі вивчення біологічних особливостей вирощуваних культур, сортів, властивостей ґрунту, кліматичних умов розробляє і впроваджує науково обґрунтовані системи сівозмін, захисту ґрунту від ерозії, його обробітку, застосування добрив, захисту посівів, від шкідників, хвороб і бур’янів.
 6. Організовує проведення меліорації земель, забезпечує раціональне використання земельного фонду, машинно – тракторного парку, палива і засобів хімізації.
 7. Організовує роботу з насінництва, розмноження районованого, перспективного і дефіцитного насіння, прискореного проведення сортозміни та сортооновлення, забезпечення господарства високоякісним сортовим насінням і правильного його застосування.
 8. Бере участь у розробленні перспективних і річних планів розвитку господарства та госпрозрахункових завдань підрозділам.
 9. Розробляє технологічні карти, виробничі програми і робочі плани з рослинництва.
 10. Контролює якість і своєчасність проведення сільськогосподарських робіт, використання техніки, якість продукції, що виробляється, затрати праці і матеріально – грошових коштів у галузі, вживає заходів для запобігання збиткам.
 11. Бере участь у складанні розрахунків і заявок на придбання мінеральних добрив, машин, устаткування та інших матеріально – технічних засобів для рослинництва, у розгляді і виборі проектів будівництва виробничих об’єктів та споруд для галузі та в приймальних комісіях з уведення їх в експлуатацію.
 12. Підготовляє і укладає договори продажу продукції рослинництва.
 13. Забезпечує розроблення і упровадження заходів з наукової організації праці, атестації та раціоналізації робочих місць.
 14. Проводить роботу з розвитку і упровадження системи контролю за використанням матеріально – технічних засобів, науково обґрунтованих норм виробітку, ефективного застосування чинних положень про оплату і стимулювання праці, пропаганди і упровадження досягнень науки і передового досвіду.
 15. Організовує роботу з ведення книги історії полів, земельної шнурової книги та інших облікових документів, своєчасного складання звітів і подання їх до органів вищого рівня.
 16. Бере участь в організації підготовки, підвищення кваліфікації і переатестації кадрів.
 17. Контролює роботу відділків, сільськогосподарських дільниць у галузі рослинництва, керує агрономічною службою.
 18. Встановлює раціональні виробничо – економічні зв’язки галузі рослинництва з обслуговуючими та переробними підприємствами (організаціями) АПК.
 19. Контролює додержання працівниками рослинництва виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
 20. Забезпечує виконання законодавства про охорону навколишнього природного середовища.
 21. _________________________________________________________________.
 22. _________________________________________________________________.

 

III. Права
Головний агроном має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов’язків.
 3. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо покращення роботи, пов’язаної з обов’язками, що передбачені цією інструкцією.
 4. В межах своєї компетентності повідомляти керівництву про всі недоліки, виявлені в процесі його професійної діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Залучати фахівців усіх структурних підрозділів до вирішення покладених на нього завдань.
 6. Вносити пропозиції про заохочення працівників , які відзначилися, а також про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності підпорядкованих йому працівників, які не виконують належним чином свої посадові обов’язки.
 7. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні ним посадових обов’язків.
 8. В межах своєї компетентності підписувати та візувати документи.
 9. Удосконалювати свою професійну кваліфікацію у встановленому порядку.
 10. Приймати управлінські рішення в межах своєї компетенції.
 11. _________________________________________________________________.
 12. _________________________________________________________________.

 

IV. Відповідальність
Головний агроном несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, а також правилами внутрішнього трудового розпорядку, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю та адміністративним законодавством України.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах визначених чинним адміністративним , кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО

Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
“____” ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
“____” ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
“____” ____________ ____р.

 

Позначки:

ЦЕ МОЖЕ БУТИ ЦІКАВИМ